Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-27
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Wprowadzenie wybranej aplikacji mobilnej na rynek międzynarodowy

Autorzy: Krzysztof Kubiak
Politechnika Poznańska

Aleksandra Sikorska
CITY NAV Sp. z o.o.
Słowa kluczowe: aplikacje mobilne komunikacja ICT
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (289-298)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Technologie informacyjno-komunikacyjne odgrywają szczególną rolę w rozwoju współczesnej gospodarki, stając się jej siłą napędową. Do jednych z nich należą technologie mobilne, głównie kojarzone z wykorzystaniem smartfonów i tabletów. Na urządzeniach tych działają różnego typu oprogramowania zwane aplikacjami. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z potencjału rynku mobilnego w Polsce i na świecie. Celem artykułu jest identyfikacja szans i zagrożeń związanych z wprowadzeniem wybranej aplikacji mobilnej „Jakdojade.pl” na rynek międzynarodowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badzińska E. (2014), Potencjał urządzeń mobilnych i gamifikacji w usługach eduka-cyjnych, w: Informatyka ekonomiczna 2 (32), red. M. Nycz, 2014, Wrocław: Wydawnic-two UE we Wrocławiu.
2.Czaplewski M. (2007), E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospo-darczych, Szczecin: PTE OW w Szczecinie.
3.Drab-Kurowska A. (2013), The role of social media in economy, w: Europejska prze-strzeń komunikacji elektronicznej, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
4.Jaszkiewicz A. (2012), Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzy-staniu GPS, w: Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrze-ni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS, red. M. Goliński, M. Szafrański, Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
5.Krupka B. (2012), Duży krok w mobilność, „Marketing w Praktyce”, nr 01.
6.Kubiak K. (2015), Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników, w: Zachowania współczesnych konsumentów i rozwój zarządzania marketingowego or-ganizacją, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 875, Problemy Za-rządzania, Finansów i Marketingu nr 41, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
7.Kubiak K., Skawińska A. (2015), Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych, w: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 852, Ekonomiczne Problemy Usług nr 117, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
8.Mulligan M., Card D. (2014), Sizing up the EU app economy, Raport luty 2014.
9.Sznajder A. (2014), Technologie mobilne w marketingu, Warszawa: Oficyna
10.a Wolters Kluwer business.
11.Raport Perspektywy rozwoju mobile online w Polsce 2015, www.iab.org.pl [dostęp 15.01.2016].
12.Raport Perspektywy rozwoju mobile online w Polsce, www.iab.org.pl [dostęp 15.01.2016].
13.Raport Digital, Social & Mobile in 2015 [dostęp 15.01.2016].
14.http://www.city-nav.com [dostęp 15.01.2016].
15.http://www.pclab.pl [dostęp 15.01.2016].
16.http://www.budde.com.au [dostęp 15.01.2016].
17.http://www.leadmill.com [dostęp 15.01.2016].
18.http://www.mamstartup.pl [dostęp 15.01.2016].
19.https://www.appannie.com [dostęp 15.01.2016].
20.http://www.androdnow.pl [dostęp 15.01.2016].
21.http://www.euromonitor.com [dostęp 15.01.2016].