Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-26
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Internet rzeczy – innowacyjne narzędzie dla firm

Autorzy: Marcin Krysiński
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: Internet of Things; IoT; innowacje
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (279-288)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Internet rzeczy to koncepcja, wedle której identyfikowalne przedmioty mogą w sposób pośredni lub bezpośredni gromadzić, przetwarzać oraz wymieniać dane przy pomocy sieci komputerowej. Jej zastosowanie w procesie zarządzania staje się obecnie warunkiem koniecznym dla rozwoju przedsiębiorstw, zapewnienia przewagi konkurencyjnej na rynku. Celem pracy jest przedstawienie Internetu rzeczy jako innowacji służącej podnoszeniu efektywności ekonomicznej firm oraz zarysowanie perspektyw jej rozwoju. W roku 2014 Internet rzeczy tworzyło niemal 2 mld urządzeń, a w roku 2018 może być ich nawet 9 mld. Wymaga to w efekcie ciągłego rozbudowywania sieci internetowych w przedsiębiorstwach oraz wdrażania w nich nowych technologii służących usprawnianiu systemów zarządzania. Szacuje się przy tym, iż do 2018 roku motorem, który najbardziej będzie napędzał rozwój rynku Internetu rzeczy w Polsce, będzie handel detaliczny oraz branża konsumencka. Integracja systemów informatycznych stosowanych w tych przedsiębiorstwach powinna skutkować osiągnięciem wysokiej efektywności ekonomicznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk A., Chmielarz W. (2005), Zintegrowane systemy informatycznego wspoma-gania zarządzania: aspekty teoretyczne i praktyczne na przykładzie modułów dystry-bucji i produkcji systemu IFS, Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno--Informatyczna.
2.Adler E. (2013), Here’s Why ‘The Internet Of Things’ Will Be Huge, And Drive Tremen-dous Value For People And Business, http://www.businessinsider.
3.com/growth-in-the-internet-of-things-2013-10 [dostęp 29.11.2015].
4.Ashton K. (2009), That ‘Internet of Things’ Thing, http://www.rfidjournal.
5.com/articles/view?4986 [dostęp 29.11.2015].
6.Atzori L., Iera A., Morabito G.(2010), The internet of things: A survey, „Computer net-works” nr 54, s. 2787–2805.
7.Belissent J., Wisłowski L. (2011), Globalne trendy IT w obszarze przetwarzania
8.w chmurze, Warszawa: Forrester Research.
9.Biznes.pl (2014), Polskie firmy w 2014 r. wydały 780 mln dol. na internet rzeczy, http://biznes.pl/magazyny/teleinformatyka/polskie-firmy-w-2014-r-wydaly-780-mln-dol-na-internet-rzeczy/0e8rks [dostęp 29.11.2015].
10.Bryant A., Colledge B. (2002), Trust in Electronic Commerce Business Relationships, „J. Electron. Commerce Res” 2002 (nr 3), s. 32–39.
11.Cellary W. (2010), Co dalej w technice informacyjnej?, [w:] Informatyka gospodarcza, red. J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, Warszawa: wyd. C.H. Beck.
12.Choroś P. (2015), Internet rzeczy: zastosowania w biznesie, https://www.sas.com/
13.pl_pl/news/artykuly/internet-rzeczy-zastosowania-w-biznesie.html [dostęp 29.11.2015], Warszawa: SAS Institute.
14.CISCO (2013), Connections Counter: The Internet of Everything in Motion, http://newsroom.cisco.com/feature-content?type=webcontent&articleId=1208342 [dostęp 29.11.2015].
15.Easterling K. (2012), An Internet of Things, http://www.e-flux.com/journal/an-internet-of-things/ [dostęp 29.11.2015].
16.Gubbi J., Buyya R., Marusic S., Palaniswami M. (2013), Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions, „Future Generation Computer Systems”, nr 29, s. 1645–1660.
17.Januszewski A. (2008), Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania,
18.t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Kiełtyka L. (2002), Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
20.Klajbor T., Koszałka J. (2013), Poradnik dla przedsiębiorców – praktyczny transfer technologii w firmach, Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckie-go w Warszawie.
21.Klonowski Z.J. (2004), Systemy informatyczne zarządzania. Modele rozwoju
22.i właściwości funkcjonalne, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław-skiej.
23.Lambert T. (1999), Problemy zarządzania, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
24.Lasek M.(1997), Metody restrukturyzacji procesów gospodarowania w przedsiębior-stwach, „Ekonomista” nr 2, s. 71–86.
25.Libai B., Bolton R., Bügel M.S., De Ruyter K., Götz O., Risselada H., Stephen A.T. (2010), Customer-to-customer interactions: broadening the scope of word of mouth research, „Journal of Service Research” nr 13, s. 267–282.
26.Lucking-Reiley D., Spulber D.F. (2001), Business-to-business electronic commerce, „Journal of Economic Perspectives”, nr 15, s. 55–68.
27.Mahadevan B.(2000), Business models for Internet-based e-commerce, „California Management Review” nr 42, s. 55–69.
28.Mazurek G. (2002), Więcej czyli głośniej. Społeczność konsumencka w Internecie, „Modernmarketing” nr 11/12, s. 20.
29.Nycz M. (2004), Zarządzanie wiedzą, cykl życia wiedzy, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
30.T-Mobile (2015), Internet rzeczy – przygotuj firmę na nowe wyzwania, http://biznes.t-mobile.pl/pl/artykuly/28-komunikacja-w-firmie/45-internet-rzeczy-przygotuj-firme-na-nowe-wyzwania [dostęp 29.11.2015].
31.Transakcje elektroniczne i czynniki wpływające na ich rozwój. Systemy Wspomagania Organizacji (2003), red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Katowice: Akademia Ekono-miczna.
32.Transformacje współczesnej organizacji w gospodarce wirtualnej (2009), red.
33.H. Sroka, Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
34.Vermesan O., Friess P. (2013), Internet of Things: Converging Technologies for Smart Environments and Integrated Ecosystems, Aalborg: River Publishers.
35.Wiśniewska J. (2010), Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych
36.w Polsce, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
37.Zieliński J.S. (2015), Internet of Everything (IoE) in Smart Grid, „Przegląd Elektrotech-niczny”, nr 91, s. 157–159.