Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Eksploracja procesów biznesowych – trend w perspektywie rozwoju gospodarki

Autorzy: Izabela Heppner
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: procesy biznesowe eksploracja procesów log
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (237-246)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) stanowi główny nurt w dziedzinie zarządzania organizacjami. Elastyczność dopasowania do struktury organizacyjnej przy zachowaniu strategii oraz wymierne korzyści po implementacji to główne czynniki sukcesu BPM. Współczesna gospodarka stanowi wyzwanie dla orientacji procesowej, wymagając rzeczywistych modeli biznesowych w niepewnym środowisku. Odpowiedzią jest nowa dyscyplina eksploracji procesów biznesowych, wynikająca z ewolucji BPM. Analizowana w niniejszej pracy eksploracja procesów biznesowych stanowi pomost między klasycznym BPM a eksploracją danych (data mining). Jedną z jej wiodących zalet jest to, że odkrywanie, weryfikowanie oraz ulepszanie procesów biznesowych odbywa się na podstawie dostępnych w systemie organizacji dzienników zdarzeń, będących realnym i rzetelnym źródłem danych, które mogą być również wykorzystane w modelowaniu problemów harmonogramowania produkcji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aalst van der W.M. (2011). Process mining: discovery, conformance and enhancement of business processes, New York: Springer.
2.Aalst van der W.M., Adriansyah A., de Medeiros A.K.A., Arcieri F., Baier T. i in. (2012), Process mining manifesto, w: Business process management workshops, Berlin: Spring-er, s. 169–194.
3.ABPMP (2013), Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge (BPM CBOK), 3 (1), http://abpmp.org [dostęp 3.01.2016].
4.Agrawal R., Gunopulos D., Leymann F. (1998), Mining process models from workflow logs, Berlin: Springer.
5.Ansoff I.H. (1985), Zarządzanie strategiczne, Warszawa: PWE.
6.Bitkowska A., Kolterman K., Wójcik G., Wójcik K. (2011), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Warszawa: Difin.
7.Cheng H.J., Kumar A. (2015), Process mining on noisy logs – Can log sanitization help to improve performance?, Decision Support Systems, 79, s. 138–149.
8.De Weerdt J., Schupp A., Vanderloock A., Baesens B. (2013). Process Mining for the multi-faceted analysis of business processes – A case study in a financial services or-ganization, „Computers in Industry”, 64 (1), s. 57-67.
9.Downar W. (2008), Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie usługowym,
10.w: Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Warszawa: PWN.
11.Harmon P. (2014), Business process change: a business process management guide for managers and process professionals, San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers.
12.Hwang S.Y., Yang W.S. (2002), On the discovery of process models from their instanc-es, „Decision Support Systems”, 34 (1), s. 41–57.
13.Karaban B., Korczak J. (2015), Eksploracja online procesów biznesowych,
14.w: Kreowanie przedsiębiorczości. Perspektywa procesów i technologii informacyj-nych, red. D. Jelonek, T. Turek, Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
15.Kolman R. (1992), Inżynieria jakości, Warszawa: PWE.
16.Kopera S. (2000), Metoda Business Process Management (BPM) jako przykład zasto-sowania podejścia procesowego do zarządzania organizacją, w: Instrumenty zarzą-dzania we współczesnych przedsiębiorstwach, red. K. Zimniewicz, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
17.Porter M. (1985), Competitive Advantage: Techniques for Analysing Industries and Competitors, New York: The Free Press.
18.Schonberger R.J. (1990), Building a Chain of Customers, London: Hutchinson.
19.Weijters A.J., Aalst van der W.M. (2003), Rediscovering workflow models from event-based data using little thumb, „Integrated Computer-Aided Engineering”, 10 (2), s. 151–162.
20.Weske M., Aalst van der W.M., Verbeek H.M.W. (2004), Advances in business process management, „Data & Knowledge Engineering”, 50 (1), s. 1–8.
21.http://bpm.com/what-is-bpm [dostęp 20.12.2015].
22.http://www.gartner.com/newsroom/id/3064717 [dostęp 8.01.2016].