Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Shaping competition policy in postal market – evaluation of using tools on the example of Poland and Denmark
(Kształtowanie polityki konkurencji w obszarze rynku pocztowego – ocena wykorzystania narzędzi na przykładzie Pol-ski i Danii)

Autorzy: Anna Drab-Kurowska
University of Szczecin
Słowa kluczowe: rynek pocztowy polityka konkurencji narzędzia polityki gospodarczej
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (197-204)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano analizę rynku pocztowego na przykładzie Polski i Danii. W szczególności przedstawiono ocenę rozwoju konkurencji na tych rynkach. Wskazano na takie czynniki jak: poziom niezależności regulatorów rynku pocztowego, obszar usług powszechnych oraz poziom dostępności do infrastruktury przez operatorów alternatywnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka, A. (2012). Management of Changes in Enterprises as
2.a Form of Adaptation to E-Economy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 8, 199–207.
3.Chorób, R. (2013). Instytucjonalne determinanty rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Proble-my Usług, (104 Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1), 169–177.
4.Czaplewski, M. (2011). Behaviors of the Polish Post before the full postal market lib-eralization, in: materiały konferencji IPoCC „International Postal and
5.e-Communication Conference”, Institut Jana Pernera o.p.s., Pardubice 2012.
6.Kotylak, S. (2009). Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społe-czeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomicz-ne Problemy Usług (Social control administration in the context of the development of the information socjety. Scientific Papers of the University of Szczecin, Economic Problems Services), nr 35, cz. 2: Rynki przesyłu i przetwarzania informacji – stan obecny i perspektywy rozwoju (Markets transmission and processing of information – current state and development prospects), 121–135.
7.Kubiak, K.; Badzińska, E. (2013). Zastosowanie technologii informatycznych
8.w kontekście rozwoju wiedzy w organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-skiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 104: Europejska przestrzeń komunikacji elek-tronicznej, t. 1 (The use of information technology in the context of the development of knowledge in the organization. Scientific Papers of the University of Szczecin, Eco-nomic Problems of the Services, No. 104: European area of electronic communication, Vol. 1), 341–348.
9.Main Developments in the Postal Sector (2010–2013) Country Reports, WIK Consult, Bad Hoonef 2013.
10.Między obowiązkiem a korzyścią biznesową – udostępnianie infrastruktury pocztowej (sieci pocztowej) przez operatora wyznaczonego. Przegląd rozwiązań europejskich (Between obligation and business profit – providing access to postal infrastructure [postal network] by designated operators. European solutions), Polish Postal Institute, October 2015, 21.
11.Nagaj, R. (2013). An Economic Regulation Method and the Development of End-User Electricity Prices. Actual Problems of Economics, No. 1 (Vol. 2), p. 90–99.