Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Wieloagentowy system wspomagania decyzji z zakresu e-finansów

Autorzy: Andrzej Bytniewski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Marcin Hernes
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: e-finanse systemy wieloagentowe systemy wspomagania decyzji
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (177-186)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Realizacja e-usług we wszystkich obszarach e-finansów wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji przez klientów korzystających z tych usług. Jednakże istniejące systemy wspomagania tego procesu obejmują z reguły tylko jeden z obszarów i są to systemy zamknięte, dostępne jedynie dla wąskiego grona użytkowników. Celem niniejszego artykułu jest opracowanie otwartego, wieloagentowego systemu wspomagania decyzji z zakresu e-finansów z uwzględnieniem możliwości integracji wiedzy z różnych obszarów. W artykule przedstawiono architekturę opracowanego systemu oraz sposób funkcjonowania wybranych agentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abroud A., Choong Y.V., Muthaiyah S., Fie D., Yong G. (2015), Adopting
2.e-finance: decomposing the technology acceptance model for investors, „Service Busi-ness”, No. 9 (1).
3.Bollinger J. (2001), Bollinger on Bollinger Bands, McGraw-Hill.
4.Bytniewski A., Hernes M. (2014), Analiza opinii klientów o produkcie dokonywana w kognitywnym zintegrowanym systemie informatycznym zarządzania, w: Systemy Wspo-magania Organizacji, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Katowice: Wydawnictwo Uni-wersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
5.Dandapani K. (2004), Success and failure in web-based financial services, „Commu-nications of the ACM”, No. 47 (5).
6.Franklin S., Patterson F.G. (2006), The LIDA architecture: Adding new modes of learn-ing to an intelligent, autonomous, software agent, w: Proceedings of the International Conference on Integrated Design and Process Technology, CA: Society for Design and Process Science, San Diego.
7.Hu J., Zhong N. (2007), A Multilevel Integration Approach for Developing
8.E-Finance Portals: Challenges and Perspectives, w: Proceedings of the IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI ‘07), IEEE Com-puter Society, Washington, DC, USA.
9.JADE Tutorial, http://jade.tilab.com/doc/tutorials/JADEProgramming-Tutorial-for-beginners.pdf [dostęp 15.12.2015].
10.Lento C. (2008), A Combined Signal Approach to Technical Analysis on the S&P 500, „Journal of Business & Economics Research”, No. 6 (8).
11.Narayanasamy K., Rasiah D., Tan T.M. (2011), The adoption and concerns
12.of e-finance in Malaysia, „Electron. Commerce Res.”, No. 11 (4).
13.PARP, definicja e-finansów, http://www.web.gov.pl/e-finansowanie/76_141.html [do-stęp 5.12.2015].