Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.119-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 119 2015
The Transformation of the Port Industry Plants with the Aim of Increasing the Importance of Services. Case Studies
(Transformacja zakładów przemysłu portowego w kierunku wzrostu znaczenia działalności usługowej. Studium przypadków)

Autorzy: Michał Pluciński
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: przemysł portowy usługi portowe transformacja systemowa
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (99-109)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tradycyjna grupę zakładów przemysłu portowego, funkcjonujących w portach morskich, w tym w największych portach morskich Polski, stanowią zakłady importujące drogą morską tanie surowce do produkcji. Mając bezpośredni dostęp do transportu mor­skiego, wykorzystują one tzw. efekt skali. Zakłady te w okresie po rozpoczęciu w Pol­sce transformacji systemowej przechodziły przeobrażenia organizacyjno-własnościowe i funkcjonalne. Jednym z najważniejszych kierunków tych przekształceń był wzrost znaczenia działalności usługowej w funkcjonowaniu tych zakładów. O ile w przypadku zakładów nawozowych z Polic, Gdańska i Szczecina można zaobserwować rozwój dzia­łalności usługowej, realizowanej zarówno na własne potrzeby, jak i na rzecz podmiotów zewnętrznych, przy jednak nadal dominującej działalności przemysłowej, w przypadku pozostałych analizowanych w artykule zakładów przemysłowych ulokowanych w pol­skich portach morskich, doszło do zmiany profilu realizowanej działalności gospodar­czej z przemysłowego na typowo usługowy. Stopniowo rezygnowały one z prowadzenia działalności produkcyjnej, a w miejsce przeładunków realizowanych jedynie na własne potrzeby rozwinięto działalność usługową na rzecz klientów zewnętrznych i nowych ładunków. Proces ten objął Baltchem, Siarkopol Gdańsk oraz dawną Hutę Szczecin. Należy przewidywać, iż w przyszłości w polskim sektorze przemysłu portowego będą się umacniały tendencje do wzrostu znaczenia: - działalności usługowej jako działalności komplementarnej w stosunku działal­ności przemysłowej, - działalności usługowej realizowanej na rzecz podmiotów zewnętrznych, - zjawiska lokowania inwestorów zewnętrznych (głównie z sektora usług) na nie- wykorzystywanych na własne potrzeby terenach portowych, - zastępowania działalności przemysłowej działalnością usługową.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alfa Terminal Szczecin, 2015, www.alfaterminal.pl. Baltchem, 2015, http://baltchem.com.pl.
2.Baltchem, 2013, internal resources.
3.Fosfory, 2015, www.fosfory.pl.
4.Grupa Azoty Z.Ch. Police, 2015, http://zchpolice.gmpaazoty.com/pl.
5.Jarmarczysk P., A. Rzempala., Użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej warunkiem rozwoju gospodarczego, 2nd International Maritime Congress in Szczecin, June 12-14, 2014.
6.Karpiński A., Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1989-2003-2025, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
7.Klamut M., Ewolucja struktury gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych, Wyd. Aka¬demii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1996.
8.Kołowski A., J. Wysocki., Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej, Demografia przedsiębiorstw, 2012, www.praktycznateoria.pl/zmiany-w-stmkturze/.
9.Kotowska I., M. Mańkowska, M. Pluciński., Uwarunkowania i kierunki aktywizacji obszaru portowego zlokalizowanego na północ od terminalu morskiego portu Po¬lice, Szczecin 2009 (unpublished).
10.Kotowska I., M. Pluciński., Port morski Police a sieci logistyczne - analiza i ocena kie-
11.runków rozwoju portu, „Logistyka" 2007, No. 1.
12.Krono-Chem, 2013, internal resources.
13.Luks K., Port Elbląg w polityce morskiej państwa, Wyd. EUH-E, Elbląg 2009.
14.Ładysz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2008. Mańkowska M., Możliwości obsługi wybranych grup ładunkowych w porcie morskim
15.Police, Zeszyty Naukowe US No. 589, Ekonomiczne Problemy Usług No. 49, Europa Bałtycka. Przeszłość, teraźniejszość, nowe wyzwania, ed. A.S. Grzelakow-ski, P. Niedzielski, M. Pluciński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-skiego, Szczecin 2009.
16.Pluciński M., Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, CeDe-
17.Wu, Warsaw 2013.
18.Siarkopol Gdańsk, 2015, www.siarkopol.gda.pl.
19.Siarkopol Gdańsk and Siark-Port, 2013, internal resources.
20.Zarzecki, D. (ed.)., Strategia rozwoju morskiego portu Police w latach 2006-2020, Po-lice 2006.
21.Zakłady Nawozowe Fosfan, 2013, internal resources. Zakłady Nawozowe Fosfory, 2013, internal resources.