Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.120-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 120 2015
Zagrożenia wynikające z planowanych zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych

Autorzy: Michał Piechocki
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ceny transferowe ekonomia podatki obowiązki przedsiębiorców
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (79-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie nadchodzących zmian legislacyjnych w zakresie cen transferowych oraz ich analiza pod kątem zmiany zakresu uciążliwości dla przedsiębiorców. Każde nowe obowiązki wpływają na zwiększenie uciążliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, a każde ograniczenie ilości obowiązków generuje rezultat odwrotny. Zasadnicza teza zawiera się w stwierdzeniu, że zbliżające się zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych spowodują powstanie licznych zagrożeń dla podatników. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu literatury przedmiotu, obowiązujących aktów prawnych oraz projektów aktów prawnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kosieradzki T., Piekarz R., Ceny transferowe: mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
2.Bany K., Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, Lex, Warszawa 2012.
3.KOM(2009) 472, wersja ostateczna, Bruksela, 14.09.2009.
4.Ministerstwo Finansów, Odpowiedź na zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 stycznia 2015 r., skierowana do Krzysztofa Kwiatkowskiego, Warszawa 2015.
5.Pozostałe źródła:
6.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 1991 r nr 80 poz. 350.
7.Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 1992 r. nr 21 poz. 86.
8.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 1932.