Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.120-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 120 2015
Zakres informacji w sprawozdaniu finansowym jednostek mikro i małych

Autorzy: Ksenia Czubakowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: pojęcie firm mikro i małych cechy i wzory sprawozdań finansowych
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (19-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Opracowanie określa kryteria przynależności do jednostek mikro i małych oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych. W Ustawie o rachunkowości wyznaczono zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych oraz możliwości stosowania uproszczeń odnoszących się do tych sprawozdań. Artykuł ma na celu przedstawienie zmian regulacji prawnych dotyczących prowadzonej działalności oraz zmiany w zakresie informacji ujmowanych w sprawozdawczości jednostek mikro i małych. Do realizacji celu zostały wykorzystane akty prawne oraz źródła pierwotne w postaci sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czubakowska K., Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikr, małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015 („Mikrofirma” 2015).
2.Dadacz J., Szykuje się kolejna zmiana ustawy o rachunkowości, „Rachunkowość” 2015, nr 6.
3.Skowronek Melczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2005.
4.Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. z 1999 r. nr 10 poz. 1178 ze zm., rozdz. 6.
5.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2013 r. poz. 672, rozdz. 7.
6.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2015 r. poz. 133.