Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Zmiana formy prawnej szpitali z sp zoz na spółki prawa handlowego-oczekiwania i implikacje na przykładzie województwa dolnośląskiego

Autorzy: Maria Węgrzyn
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: efektywność szpitali forma prawna szpitali szpitale-spółki prawa handlowego przekształcenie szpitali samorząd właścicielem szpitala
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (311-322)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Racjonalność funkcjonowania podmiotów leczniczych w systemie opieki zdrowotnej powinna być nadrzędnym celem wszystkich jej uczestników. Podejmowane działania nie zawsze jednak odpowiadają tej zasadzie. Celem artykułu jest przybliżenie pierwszych efektów zmian formy prawnej szpitali oraz próba oceny podjętych decyzji i dokonanych przekształceń. W centrum rozważań jest samorząd jako podmiot tworzący, właściciel, nadzorca i weryfikator działań szpitali.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czapiewski M. Kreft Z. Koncepcja restrukturyzacji Portu Handlowego Gdynia S.A., W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, Materiały konferencyjne AE- TNOiK, Kraków 1996.
2.Kamela – Sowińska A, Bartek – Mirecki A., Restrukturyzacja jako proces podnoszenia efektywności przedsiębiorstw, OPO Bydgoszcz 1995.
3.Klich J., Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Współczesne wyzwania, procedury i narzędzia, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
4.Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
5.Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej, red. C. Trocki, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
6.Nyczaj K., Wasilewski D., Problem liczby szpitali w Polsce w kontekście ich definicji i statystki publicznej, W: red. M. Węgrzyn, M. Łyszczak, D. Wasilewski, Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce. Nowe wyzwania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 319, Wrocław 2013.
7.Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej A.D. 2014r, Komunikat z badań CBOS, nr 107/2014, CBOS, Warszawa 2014.
8.Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, Dz.U. Nr 112, poz. 654.
9.Węgrzyn M., Uwarunkowania systemowe restrukturyzacji publicznych podmiotów leczniczych w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013r.
10.Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno- praktyczny, red. R. Borowiecki, Difin, Warszawa, 2003.
11.Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, red. M. Kautsch, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
12.Zemke- Górecka A. Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja, Monografie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.