Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Partycypacja lokalnej społeczności w kształtowaniu procesu rozwojowego w gminie

Autorzy: Marta Szaja
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: partycypacja społeczna gmina rozwój lokalny
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (281-296)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problematyka badawcza podjęta w pracy skoncentrowana jest wokół partycypacji społecznej i jej wpływu na proces przekształcania lokalnych struktur funkcjonalnych. Celem pracy jest próba weryfikacji faktycznego stopnia zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwojowy samorządu gminnego. W procesie badawczym wykorzystano następujące metody i techniki eksploracji: analiza desk research, krytyczna analiza krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, wywiad kwestionariuszowy (standaryzowany).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrzejewska M., Baranowski M., Fiedziukiewicz K., Kowalska A. i in., O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowania geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego, Warszawa 2007.
2.Arnstein S.R,, A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Institute of Planners, Tom 35, Nr 4, Boston 1969.
3.Długosz D., Wygnański J.J., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, FIP, Warszawa 2005.
4.Hauser D., Community Participation. Parenting With Youth. A Rights, Respect, Responsibility Paradigm, [w:] Advocates for Youth; Transitions, Tom 14, Nr 3, 2002.
5.Jakubowski M., Partycypacja społeczna w podejmowaniu decyzji publicznych, Wydział Rozwoju Gminy, Warszawa-Bemowo 2001.
6.Kwiatkowski J., Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Fundacja Rozwoju i Demokracji Lokalnej, Warszawa 2003.
7.Laurisz N., Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce, [w:] Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, M. Ćwikliński, M. Frączek (red.), Wyd. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2013.
8.Lewenstein B., Schindler J., Skrzypiec R. (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Wyd. UW, Warszawa 2010.
9.Mathbor G.M., Effective Community Participation in Coastal Development, Monmouth University, Chicago: Lyceum Books 2008.
10.Schimanek T., Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, FISE Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2015.
11.Źródła internetowe:
12.http://sjp.pwn.pl
13.http://www.decydujmyrazem.pl
14.http://www.oxforddictionaries.com