Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Projekt zmian mechanizmu wyrównania finansowego dla gmin na tle postulatów teorii federalizmu fiskalnego

Autorzy: Sławomir Kańduła
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: teoria federalizmu fiskalnego dochody gmin mechanizm wyrównawczy
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (153-168)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł odwołuje się do systemu dochodów uzupełniających gmin w Polsce, w szczególności do mechanizmu wyrównania finansowego adresowanego do tych jednostek. Jego celem jest charakterystyka i ocena ministerialnej koncepcji zmian w tym systemie zaprezentowanej w czerwcu 2015 roku na tle postulatów teorii federalizmu fiskalnego. W artykule stwierdzono, że proponowane rozwiązania wychodzą przede wszystkim naprzeciw postulatowi wyrównywania różnic w potrzebach wydatkowych gmin. Uwzględnia się w nich też specyfikę niektórych gmin (liczbę ludności w małych gminach, gęstość zaludnienia). Niektóre zmiany odwołują się nie tyle do postulatów teoretycznych, co do dysfunkcji mechanizmu redystrybucji poziomej, które potwierdził Trybunał Konstytucyjny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ahmad E., Brosio G., Introduction: Fiscal Federalism – a Review of Developments in the Literature and Policy, w: Handbook of Fiscal Federalism, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2008.
2.Dafflon B., Fiscal Decentralization, http://www.ciesin.columbia.edu/decentralization/English/Issues/Fiscal_d.pdf (23.04.2013).
3.Gonet W., Partycypacja samorządu terytorialnego w podatkach pośrednich jako źródło do-chodów, „Finanse Komunalne” 2012, nr 9.
4.Grabiński T., Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1992, s. 34.
5.Huigsloot P., The equalized allocation of local expenditure needs in the Netherlands: an op-timized mixture of objectivity and politics, w: Measuring Local Government Expenditure Needs, The Korea Institute of Public Finance and The Danish Ministry of Social Welfare, Copenhagen 2008.
6.Izdebski H., Funkcjonowanie instytucji wpłat na subwencję ogólną („janosikowe”) z punktu widzenia finansów m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 11.
7.Kańduła S., Metodyka pomiaru potrzeb wydatkowych gmin, „Finanse Komunalne” 2015, w druku.
8.Kańduła S., Wyrównywanie poziomej nierównowagi finansowej w budżetach gmin w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 6.
9.Rekomendacja Komitetu Rady Europy nr 1/2005 z 19.01.2005 r., https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=812131&Site=COE (31.03.2014).
10.Reschovsky A., Compensating Local Governments for Differences in Expenditure Needs in a Horizontal Fiscal Equalization Program, w: Intergovernmental Fiscal Transfers Principles And Practice, The World Bank, Washington 2007.
11.Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, GUS, Warszawa 2014.
12.Shah A., Fiscal need equalization: Is it worth doing? Lessons from international practices, w: Measuring Local Government Expenditure Needs, The Korea Institute of Public Finance and the Danish Ministry of Social Welfare, Kopenhaga 2008.
13.Shah A., Institutional Arrangements for Intergovernmental Fiscal Transfers and a Framework for Evaluation, w: Intergovernmental Fiscal Transfers Principles and Practice, The World Bank, Washington 2007.
14.Spahn P. B., Equity and Efficiency Aspects of Intragency Transfers in a Multigovernment Framework, w: Intergovernmental Fiscal Transfers Principles and Practice, The World Bank, Washington 2007, s. 78−80.
15.Swianiewicz P., Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Wyd. Muni-cipium, Warszawa 2011.
16.System subwencji i wpłat do budżetu państwa, www.mf.gov.pl (20.06.2015).
17.Ustawa z 13.112003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jednolity DzU 2015 poz. 513.
18.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31.01.2013 r., sygn. akt K 14/11 uzupełniony o posta-nowienie Trybunału Konstytucyjnego z 26.02.2013 r., sygn. akt S 1/13, http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/ (15.04.2014).
19.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4.032014 r., sygn. akt K 13/11, http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/ (15.04.2014).