Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 116 2015
Innowacyjny model współpracy uczelnia wyższa–biznes szansą na wzmocnienie kontaktów przedsiębiorców z sektorem nauki

Authors: Irena Dudzik-Lewicka
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Keywords: innovations cooperation small and medium-sized enterprises colleges
Year of publication:2015
Page range:8 (292-299)

Abstract

This elaboration presents an innovative approach to strengthening close cooperation between universities (and their staff) with small and medium enterprises. The proposed project of symbiosis between industry and science proposed obtaining mutual benefits of such cooperation by providing industry with specific offer of access to knowledge and scientific potential, and on the other hand, financing of scientific researches, aiming at proper management through innovations. Taking the initiative and adaptation it to the conditions of Polish reality will have certainly an influence on the development of scientific management of small and medium-sized enterprises, which are seeking ever new possibilities of development.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dudzik-Lewicka I., Globalizaja gospodarki jako determinanta kreująca perspektywy rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych regionu bielsko-bialskiego, w: Tendencje w zarządzaniu organizacjami – teraźniejszość i przyszłość, red. R. Barcik, Z. Zontek, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2008.
2.Dudzik-Lewicka I., Howaniec H., Innowacyjność sektora MŚP w teorii i praktyce, w: Uwa-runkowania i metodyczne aspekty rozwoju organizacji, red. I. Dudzik-Lewicka, H. Ho-waniec, W. Waszkielewicz, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2012.
3.Dudzik-Lewicka I., Innovative actions in small and medium business entities, w: Market concentration and economy, red. T. Bernat, Series of Monographs: Macro & microeco-nomics, case study, vol 7, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
4.Dudzik-Lewicka I., Innowacje jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Uwarun-kowania rozwoju, koncepcje i metody zarządzania organizacjami, red. I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wyd. Akademii Techniczno-Humanisty-cznej, Bielsko-Biała 2010.
5.Kamińska M., Firmy zwiększają wydatki na innowacje, www.pit.egospodarka.pl (15.11.2008).
6.Knap-Stefaniuk J., Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw, www.wsz-pou.edu.pl (15.11.2008).
7.Macias J., Innowacje warunkiem rozwoju i międzynarodowej konkurencyjności, „Problemy Jakości” 2008, nr 4.
8.Najważniejsze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w najbliższych miesią-cach, www.nauka.gov.pl (13.10.2014).
9.Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego, PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 4 lipca.
10.Otwieramy uczelnie na innowacje, www.nauka.gov.pl (13.10.2014).
11.Projekt „PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsię-biorstwami, oparty na systemie wdrażania nowych technologii” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
12.Strategiczny plan rozwoju firmy oparty o technologie i innowacje, www.ris-pomorskie. pg.gda.pl (16.10.2014).
13.Wojnicka P., Klimczak E., Procesy innowacyjne w sektorze MSP w Polsce i regionach,
14.w: Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania społeczne determinanty, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2008.
15.www.innowacjebielsko.pl (14.10.2014).
16.Zarządzanie innowacjami, red. J. Bogdanienko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.