Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 116 2015
Czynniki determinujące wartość produkcji roślinnej gospodarstw rolnych w regionie Pomorza środkowego
(Factors determining plant production value of middle Pomerania farms)

Authors: Danuta Zawadzka
Politechnika Koszalińska

Agnieszka Strzelecka
Politechnika Koszalińska
Keywords: farm plant production value of farm production agricultural land logistic regression
Year of publication:2015
Page range:10 (214-223)

Abstract

The primary objective of the study is to determine the significance of land for agricultural output value generated by the Middle Pomerania farms of the dominant share of the plant production in the value of total production. Empirical verification of the factors determining the value of agricultural output in the region of Middle Pomerania was conducted using logistic regression model. The study used data on 933 farms, with particular emphasis on data of 406 farm directed to plant production. It was found that three independent variables had a statistically significant positive impact on the phenomenon: agricultural area, the amount of the production volume which was intended for official sale, the share of debt in financing of agricultural activity of a farm. Furthermore, it has been shown that the model containing only the variable of agricultural land used in the production process was characterized by the values of statistics (LR, AIC, AUC, McFadden’s R2) which indicate a better fit to the observed data than the model containing only the other variables included in the analysis. This demonstrates the importance of land in the process of creating the value of agricultural output on farms. The best model was obtained when all the (statistically significant) variables that have been adopted for the study were taken into account.  
Download file

Article file

Bibliography

1.Bazyl M., Miary dopasowania, w: Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indy-widualnych, red. M. Gruszczyński, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
2.Danieluk B., Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych, „Psychologia Społeczna” 2010, nr 2–3, t. 5.
3.Gruszczyński M., Modele zmiennych jakościowych dwumianowych, w: Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, red. M. Gruszczyński, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
4.Harańczyk G., Krzywe ROC, czyli ocena jakości klasyfikatora i poszukiwanie optymalnego punktu odcięcia, w: Medycyna i analiza danych, StatSoft, Kraków 2010.
5.Hu B., Shao J., Palta M., Pseudo-R2 in Logistic Regression Model, „Statistica Sinica” 2006, nr 16.
6.Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
7.Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
8.Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach
9.z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft, Kraków 2007.
10.Szafraniec-Siluta E., Zawadzka D., Strzelecka A., Ocena zmian w produkcji rolnej w Polsce według typów rolniczych w latach 2004–2009, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 1, Warszawa–Poznań–Wrocław 2011.
11.Zawadzka D., Ardan R., Ocena wywołanych czynnikami pozacenowymi zmian prawdopodo-bieństwa ubiegania się o kredyt bankowy przez małe przedsiębiorstwa, w: Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wrocław 2010.
12.Zawadzka D., Ardan R., Zastosowanie krzywych reakcji do oceny zmian prawdopodobieństwa skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie handlowym, w: Za-rządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. B. Bernaś, A. Kopiński, Prace Na-ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 158, Wrocław 2011.
13.Zawadzka D., Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
14.Zawadzka D., Strzelecka A., Land as a primary factor in determining the value of output in the farms of Middle Pomerania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.