Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 116 2015
Determinanty w strategii funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w procesie sukcesji
(Determinants of the unctioning and development strategy of small and medium enter-prises in the succession process)

Authors: Dariusz Ratajczak
Politechnika Poznańska
Keywords: succession process strategy determinants development family business
Year of publication:2015
Page range:9 (130-138)

Abstract

Among the owners of family business on the Polish market, there are large disparities in access, as well as at the level of technical knowledge related to the succession process in comparison to European companies (following  prof. T. Łuczka). Therefore, in this study are presented the determinants occurring in the process of succession along with the threats and opportunities that are associated with it. Proper functioning and further development of the company at the end of the succession and the successor company management are largely related to the issue of whether the process of succession takes into account the determinants presented in the article and will prepare a successor to act effectively in these areas. Proper preparation of a successor during the succession process increases the chances for continued authority of the company and can provide opportunities for its dynamic development for a further period of activity.
Download file

Article file

Bibliography

1.Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, red. A. Kowalewska, PARP – PENTOR, Warsza-wa, grudzień 2009.
2.Daszkiewicz N., Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, w: Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
3.Ergonomia – Technika i technologia – Zarządzanie, red. M. Fertsch, Wyd. Politechniki Po-znańskiej, Poznań 2009.
4.Hill L.A., Proces stawania się liderem. Skuteczne przywództwo, Harward Business Review, Wyd. Helion 2008.
5.Introduction: the Odyssey of the family business in the new economy, red. P. Poutziouris, Bu-siness School, Manchester 2000.
6.Łuczka T., Makro- i mikroekonomiczne determinanty kapitału w małych i średnich przedsię-biorstwach, Wyd. PP, Poznań 2013.
7.Paromida P., Chua J.H., Chrisman J.J., Perceptions about the Extent of Succession Planning in Canadian Family Firms, „Canadian Journal of Administrative Sciences” 2009, nr 3.
8.Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2012 r., Bank PeKaO SA, Warszawa, styczeń 2013.
9.Safin K., Zarządzanie małą firma, Wrocław 2002.
10.Surdej A., Wach K., Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Warszawa 2010.
11.Transfer von Wissen und Autorität bei der Unternehmensnachfolge, Kurzfassung der Ergebnisse, red. Stefan Klemm, Technische Universität München 2003