Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 116 2015
Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach
(Impect of institutional environment on development of smes in regions)

Authors: Karolina Olejniczak
Politechnika Poznańska
Keywords: institutional environment social capital institutions competitiveness small and medium-sized enterprises
Year of publication:2015
Page range:11 (98-108)

Abstract

Institutional environment including public authorities plays a key role in creating conditions for the development of small and medium-sized enterprises in the regions. It is very important to strengthen the social capital. Its state and relations in the context of the wider institutional infrastructure make up the quality of the business environment. The current EU policy and the contemporary development models assign a special function to the institutions and public administration, and particularly emphasize their role in the activation designed to exploit local growth factors. In the Wielkopolska region in recent years there has been a significant growth of the business supporting institutions, including financial institutions offering support in enhancing innovation in small and medium-sized enterprises. There is a significant concentration of these institutions in the economic center of the region. Knowledge about these institutions is inadequate and evaluation of their quality and service shows that their potential is not properly used. That is why the existence of a significant information gap between the institutional environment and the sector of small and medium-sized enterprises in the Wielkopolska region must be assumed.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartkiewicz P., Łuczka T., Przepióra P., Wybrane problemy rynku finansowego. Tendencje
2.w zakresie finansowania przedsiębiorstw w Polsce i Wielkopolsce, w: Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, red: M.K. Wyrwicka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
3.Bieńkowski W., Wpływ instytucji na rozwój gospodarczy i konkurencyjność krajów postkomunistycznych. Kilka uwag w odniesieniu do Polski i Rosji, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2006, nr 2 (30).
4.Bourdieu P., Wacquant J.D.L., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
5.Churski P., Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności – konsekwencje dla ukierunkowania polityki rozwoju (N N306 79 1940), http://owsg.pl/ dokumenty/r25/ RR25_Churski.pdf (2.01.2015).
6.Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa–Wrocław 1997.
7.Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, „Studia Regionalne i Lokalne” 2000, nr 1 (1).
8.Kotarski H., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
9.Kwiatkowski M., Kapitał społeczny, w: Encyklopedia socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
10.Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i instytu-cje, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom–Łódź 2006.
11.North D.C., The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the Transition Problem, „Wider Annual Lectures” 1997, vol. 1.
12.Pietrzyk I., Konkurencyjność regionów w ujęciu Unii Europejskiej, w: Polityka regionalna
13.i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, L. Cybulski, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
14.Przygodzki Z., Konkurencyjność regionów, w: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, red. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, CeDeWu, Warszawa 2007.
15.Ragin-Skorecka K., Grzelczak A., Rola instytucji otoczenia biznesu w Wielkopolsce
16.w kontekście przepływu wiedzy, w: Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę. Tom I. Badania uzupełniające, red: M.K. Wyrwicka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
17.A. Wojtyna, Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, „Gospodarka Narodowa” 2002, nr 10.
18.M. Wosiek, Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności jednostek terytorialnych,
19.w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne. Ze-szyt nr 14, red. M.G. Woźniak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
20.Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Poznań 2012.