Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2018.2-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2018
Pojęcie niezdolności do zawarcia małżeństwa z przyczyn natury psychicznej (kan. 1095 n. 3 KPK)
(The concept of inability to contract marriage due to causes of a psychic nature (can. 1095 no. 3 CCL))

Authors: Krzysztof Pokorski
Wydział Administracji Publicznej i Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Szczecin
Keywords: marriage invalidity personality disorder
Year of publication:2018
Page range:16 (129-144)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The canonical process of nullity of marriage by psychology and using the available evidence leads to objective truth about the challenged marriage. A variety of factors that affect the personality of a person can make him or her incapable of taking up marriage. The Legislator in one of the canons pointed to mental disorders as a possible cause of marriage nullity. It is important to show the genesis of the canon, its purpose and the matters for which it was established. It is also necessary to identify specific personality disorders that make the inability to marry. The purpose of this article is to draw attention to the fact that the Church’s doctrine concerning the indissolubility of marriage or the existence of “divorce” does not change. The whole of canonical conduct in matrimonial matters is in the first place the good of man and the truth about the indissolubility of marriage.
Download file

Article file

Bibliography

1.Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paulii PP. II promulgatus, „Acta Apostolice Sedis” 75 (1983) pars II, 1–317, Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallotinum 2008.
2.Fąka M., Niezdolność do przyjęcia istotnych obowiązków małżeńskich jako tytuł nieważności małżeństwa, „Prawo Kanoniczne” 25 (1982), nr 1–2, s. 245–265.
3.Fornes J., komentarz do rozdziału: Przeszkody zrywające w ogólności, w: Kodeks Prawa Kanonicznego, Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.
4.Góralski W., Pojęcie „bonum coniugum” (kan. 1055 §1 KPK) w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej, „Roczniki Nauk Prawnych” 5 (1996), s. 77–86.
5.Góralski W., „Matrimonium facit consensus”. Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa, „Ateneum Kapłańskie” 148 (2007), z. 1, s. 6–22.
6.Góralski W., Brak wystarczającego używania rozumu jako tytuł nieważności małżeństwa, „Ius Matrimoniale” 1 (1990), nr 6–7, s. 20–32.
7.Góralski W., Nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, „Kościół i Prawo”, t. VI, Lublin 1989, s. 69–75.
8.Góralski W., Niezdolność do zawarcia małżeństwa według Kan. 1095, nn 1-3 KPK. Próba syntezy, „Prawo Kanoniczne” 39 (1996), nr 3–4, s. 25–42.
9.Góralski W., Uwagi o niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich na kanwie wyroku Roty Rzymskiej z 21.03.1991 r. c. Doran, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 3 (1992), nr 2, s. 30–33.
10.Jakubik A., Zaburzenia osobowości, Warszawa 1997.
11.Konstytucja duszpasterska o Kościele „Gaudium et Spes” nr 48, w: Sobór Watykański II,
12.Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002.
13.Krzysteczko H., Osobowość, w: Psychologia dla teologów, red. J. Makselon, Kraków 1990.
14.Labuda Z., Zaburzenie osobowości a przyzwolenie małżeńskie w rotalnym orzecznictwie i nauce prawa, „Studia Pelplińskie” 1979, s. 108–151.
15.Leszczyński G., Proces kształtowania się kanonu 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Łódzkie Studia Teologiczne” 9 (2000), s. 337–345.
16.Małek S., Obraz siebie w rozumieniu kobiet ubiegających się o stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa, „Premisilia Christiana”, 11 (2004/2005), s. 295–302.
17.Pawluk T., Prawo Kanoniczne wg Kodeksu Jana Pawła II, t. III, Olsztyn 1996.
18.Paździor S., Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle k. 1095, n. 3, Lublin, 2009.
19.Płużek Z., Psychologia pastoralna, Kraków 1991.
20.Rogowski M., Zaburzenia osobowości jako przyczyna niezdolności do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich w ocenie sądowo–psychiatrycznej, „Colloquia Theologica Adalbertina” 5 (2004), s. 141–150.
21.Rola M., Ewolucja tekstu kanonów 1055-1095, „Prawo Kanoniczne” 29 (1986), nr 3–4, s. 308–312.
22.Słownik psychologii, red. I. Kurcz, K. Skarżyńska, Warszawa 2005.
23.Stepulak M., Niedojrzałość jako istotny problem psychologiczny w sprawach dotyczących orzeczenia nieważności małżeństwa, w: Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i Studia (Tom II, Wpływ zaburzeń osobowości na kanoniczną zdolność osoby do zawarcia małżeństwa, red. A. Dzięga, M. Greszata, Lublin 2002), s. 133–144.
24.Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, t. 2, Gdańsk 2000.
25.Sztychmiler R., Problem określenia istotnych obowiązków małżeńskich, „Ius Matrimoniale” 1 (1996), nr 6–7, s. 59–77.
26.Sztychmiler R., Rozsądzanie spraw i tytułów braku rozeznania i niezdolności podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, „Prawo Kanoniczne” 44 (2001), nr 3–4, s. 225–238.
27.Sztychmiler R., Zakres i znaczenie pomocy wzajemnej małżonków według współczesnej nauki Kościoła, „Roczniki Nauk Prawnych”, t. IV (1994), s. 119–127.
28.Sztychmiler R., Znaczenie osobowości kandydata do małżeństwa w świetle obowiązującego Prawa Kanonicznego, „Prawo Kanoniczne” 40 (1997), nr 1–2, s. 201–217.
29.Żurowski M., Niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich z przyczyn psychicznych, „Prawo Kanoniczne” 29 (1986), nr 3–4, s. 153–162.
30.Żurowski M., Problem rozeznania oceniającego, „Prawo Kanoniczne” 28 (1985), nr 3–4, s. 135–142.
31.Żurowski M., Przedmiot zgody małżeńskiej i zdolności do wypełnienia obowiązków w ocenie umysłu poprzedzającej rozważną decyzję nupturienta, Studium w oparciu o nowe wyroki rotalne, „Prawo Kanoniczne” 26 (1983), nr 1–2, s. 243–283.