Search

Result: Found records: 35.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Enklawy społeczne na terenie byłej bazy wojskowej – przykład Kęszycy Leśnej
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Go to
2. Srebrna gospodarka szansą rozwoju MSP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
3. STAROŚĆ DEMOGRAFICZNA W POLSCE. UJĘCIE PRZESTRZENNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
4. PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WSPÓŁCZYNNIKA DZIETNOŚCI, PRZECIĘTNEGO DALSZEGO TRWANIA ŻYCIA ORAZ WSPółCZYNNIKA STAROŚCI W POLSCE W LATACH 2003–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
5. Umieralność niemowląt w „polskich” rejencjach Prus na początku XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
6. Age Differences in Psychoactive Substance Abuse in Population of the Republic of Belarus
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
7. Stan i perspektywy badań nad liczbą ludności Polski w późnym średniowieczu i w początkach epoki nowożytnej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
8. Przeszłość przeliczników demograficznych dla szesnastowiecznych źródeł podatkowych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
9. Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia terenów wiejskich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
10. Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia miast w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
11. Perspektywy badań nad populacją i rodziną województwa kijowskiego w XVIII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
12. Wpływ I wojny światowej na stan i strukturę ludności miasta Krakowa. Badanie przy użyciu wariantowych projekcji demograficznych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
13. Vodlozerie (North-West Russia): former social potential in the light of historical data and geographical landscape
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 1 2016 Go to
14. Secondary sex ratio of nestlings of the blackbird (Turdus merula)
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
15. A tale of conquest and crisis: invasion history and status of the American mink (Neovison vison) in Iceland
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
16. Depopulation in rural areas of Dobrudza Region and its impact on the school network
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
17. Wybrane aspekty zarządzania wiekiem w sektorze MSP
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
18. Skutki społeczeno-ekonomiczne starzenia się społeczeństwa. Wybrane aspekty
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
19. Ludność parafii Trzcianne w świetle spisu wiernych z 1843 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Go to
20. Uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa dla ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim w latach 1950-1956
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
21. Pochodzenie Kaszubów w świetle badań lingwistycznych i historycznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
22. Rozmieszczenie ludności powiatu proszowickiego pod koniec XVIII wieku na podstawie spisów Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
23. Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
24. Determinanty stabilności systemu finansów ochrony zdrowia w kontekście zmian demograficznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 (84) cz. 2 2016 Go to
25. Analiza i ocena proponowanych zmian ustawowego wieku emerytalnego w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
26. Starzenie się ludności a międzynarodowe przepływy kapitału. Implikacje dla Polski
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
27. Starzenie się społeczeństwa europejskiego jako wyzwanie XXI wieku. Casus Polski
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Go to
28. Aktywność zawodowa osób starszych warunkiem utrzymania produktywności w krajach gospodarczo rozwiniętych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
29. Ensuring the mobility of senior citizens in urban areas – analysis of Polish cities SUMPs
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (52) 2018 2018 Go to
30. Problem starzenia się społeczeństwa polskiego i japońskiego a różnice kulturowe
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
31. Historical Demography in Ukraine: From “Political Arithmetic” to Non-Political History
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
32. An Unknown Census of the Population of Przemyśl from mid-1918
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
33. Potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej – aspekt aksjologiczny, psychologiczny oraz wybrane akty normatywne
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
34. The Issue of Infant Mortality in Polish Historical Research
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
35. Population of Gubin District in the Context of Situational and Statistical Reports in the Years 1945–1949
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
Page