Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.13-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 13 (2016)
Wybrane aspekty procesów globalizacji

Autorzy: Jolanta Zieziula
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: procesy globalizacji liberalizm keynesizm
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (39-52)
Klasyfikacja JEL: F40 F60 P10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nie ma precyzyjnej definicji globalizacji. Współcześnie ideologiczną podbudową globalnych procesów ekonomicznychjest doktryna liberalizmu ekonomicznego. Chociaż można wskazać wiele uniwersalnych korzyści, silne ekonomicznieKTN uzyskują znacznie większe korzyści niż inne podmioty. Procesy globalizacji prowadzą do polaryzacji bogactwai rosnących nierówności pomiędzy krajami, jak również pomiędzy ludźmi w poszczególnych krajach. Stopy bezrobociasą coraz wyższe. Bogaci stają się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. Środowisko naturalne ulega degradacji.Ludzie protestują przeciwko krzywdom i niesprawiedliwości, ale obecnie nie mają siły, aby to zmienić. Współcześnierosnąca groźba terroryzmu jest najskuteczniejszą formą protestu. Podejście do procesów ekonomicznych musi zostaćzmienione z doktryny liberalnej na keynesowską, ze skoordynowaną interwencją państw oraz międzynarodowych instytucji.Bez zmian w poszczególnych państwach i w ich wyniku także globalnie czekają nas rosnące, również militarne,konflikty i realna groźba trzeciej wojny światowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielecka, M. (2008). Komitet Regionów Unii Europejskiej a integracja europejska. Warszawa: CeDeWu.
2.Budnikowski, A. (2004). Międzynarodowe stosunki gospodarcze wobec wyzwań globalizacji. W: E. Czarny (red.), Globalizacja od A do Z (s. 59–74). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
3.Davidson, P. (2012). Rozwiązanie Keynesa – droga do globalnej koniunktury gospodarczej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
4.Noga, M., Stawicka, M.K. (red.) (2009). Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej. Warszawa: CeDeWu.
5.Karnowska, D., Szatlach, M. (red.) (2006). Globalizacja – pomiędzy polityka a ekonomią. Wybrane aspekty. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
6.Kołodko, G.W. (2008). Wędrujący świat. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
7.Kołodko, G.W. (2013). Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
8.Krugman, P.R., Obsfeld, M. (2007). Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Laska, A. (2006). Technokratyczne spłaszczenie dyskursu o sprawiedliwości społecznej w sieci polityki globalnej. W: D. Karnowska, M. Szatłach (red.), Globalizacja – pomiędzy polityką a ekonomią. Wybrane aspekty. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
10.Misiak, W. (2009). Globalizacja. Więcej niż podręcznik. Warszawa: Difin.
11.Polak, E. (2009). Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne. Warszawa: Difin.
12.Sadowski, S. (2006). Globalne zagrożenia militarne współczesnego świata – pojęcie, instrumenty, przeciwdziałanie. W: D. Karnowska, M. Szatlach (red.), Globalizacja – pomiędzy polityka a ekonomią. Wybrane aspekty. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
13.Stiglitz, J.E. (2007). Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D., Purdie, T. (2001). Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.
15.Suszyński, C. (2003). Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
16.Szymański, W. (2001). Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia. Warszawa: Difin.
17.Tittenbrun, J. (2007). Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji. T. 1–4. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
18.Zorska, A. (2007). Korporacje transnarodowe, przemiany, oddziaływania, wyzwania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.