Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X     DOI: 10.18276/sm.2019.32-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 32 2019
DCT GDAŃSK – HISTORY, DEVELOPMENT AND OPERATION OF THE LARGEST AND MOST MODERN MARITIME CONTAINER TERMINAL IN POLAND
(DCT GDAŃSK – HISTORIA, ROZWÓJ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NAJWIĘKSZEGO I NAJNOWOCZEŚNIEJSZEGO MORSKIEGO TERMINALA KONTENEROWEGO W POLSCE)

Autorzy: Aleksandra Bartosiewicz ORCID
Uniwersytet łódzki
Słowa kluczowe: DCT Gdańsk morski terminal kontenerowy historia
Rok wydania:2019
Liczba stron:16 (259-274)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Deepwater Container Terminal Gdańsk (DCT Gdańsk) leży w południowej części Bałtyku w Zatoce Gdańskiej i jest ważnym elementem transeuropejskiego korytarza transportowego Bałtyk–Adriatyk. Jest on jedynym terminalem głębokowodnym (głębokość do 17 m) w rejo- nie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Ter- minal obsługuje polski import, eksport, tranzyt oraz tranzyt morski. Swoją wysoką pozycję konkurencyjną w Europie Środkowo-Wschodniej zawdzięcza przede wszystkim dobremu dostępowi od strony morza, brakowi zalodzenia (położenie przy ujściu rzeki) oraz doskona- łym możliwościom operacyjnym. W artykule przedstawiono genezę powstania, rozwój oraz działalność operacyjną gdańskiego terminala. W części analitycznej wykorzystano m.in. informacje udostępnione przez spółkę DCT Gdańsk, dane Eurostat oraz raporty branżowe Lloyds List, Port Monitor czy też Container Management. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, iż w niedługiej przyszłości Port Gdańsk (w tym DCT) wzmocni swoją pozycję konkurencyjną tak na europejskim, jak i światowym rynku mor- skich przewozów kontenerowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamowicz, Magdalena. “Głębokowodny terminal kontenerowy DCT w Gdańsku. Geneza i realizacja inwestycji.” Contemporary Economy 7 (2016): 91–108.
2.Bałtyckie porty tracą w wyniku wojny ekonomicznej między UE a Rosją. Morza
3.i Oceany. Accessed 13.01.2019. http://morzaioceany.pl/inne/archiwum/14-porty- morskie/2992-ba%C5%82tyckie-porty-trac%C4%85-w-wyniku-wojny-ekonomicznej- mi%C4%99dzy-ue-a-rosj%C4%85.html.
4.Bartosiewicz, Aleksandra. “Organizacja procesów wyładowczych na terminalu Euromax w Rotterdamie.” In: Metody i zastosowania badań operacyjnych w gospodarce, finansach i szkolnictwie wyższym, ed. Wojciech Sikora, 7–21. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013.
5.Bartosiewicz, Aleksandra. “Terminal operating systems as a tool to support entrepreneurship and competitiveness of sea ports.” Przedsiębiorczość i Zarządzanie
6.15 (2014): 175–187.
7.Bartosiewicz, Aleksandra. “The role of maritime container terminals in the provision of logistics services.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 104 (2015): 17–26.
8.Christerson, Markus. “Meeting the demands of larger vessels with larger and faster cranes.” Port Technology International 40 (2011): 1–3.
9.DCT Gdańsk potroi moce przeładunkowe dzięki rozbudowanej bocznicy. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego. Accessed 10.01.2019. https://igtl.pl/node/1420.
10.DCT testuje nowe suwnice STS. DCT Gdańsk. Accessed 01.10.2013. http://dctgdansk.pl/pl/ dct-tests-its-new-sts-cranes/.
11.Drugie nabrzeże kontenerowe DCT Gdańsk (T2) uruchomione. Logistyka a Jakość. Accessed 10.01.2019. http://laj.pl/transport/3301/drugie_nabrzeze_kontenerowe_dct_
12.gdansk_t2_uruchomione/.
13.Dzwonnik, Maciej. Terminal kontenerowy DCT Gdańsk bije rekordy i chce być jeszcze większy. Wyborcza.pl. Accessed 10.01.2019. http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/ 7, 3 5 6 1 2 , 2 2 9 3 9 4 8 2 , t e r m i n a l - k o n t e n e r o w y - d c t - g d a n s k - b i j e - r e k o r d y - i - c h c e - b y c - j e s z c z e . html?disableRedirects=true.
14.Grzelakowski, Andrzej S. “Rozwój rynku przewozów intermodalnych w Polsce i jego wpływ na portowy rynek kontenerowy.” Logistyka 2 (2014): 13–22.
15.Historia. DCT Gdańsk. Accessed 21.01.2019. https://dctgdansk.pl/pl/about-dct/history/. Kim, Kap Hwan, Hans-Otto Guenther. Container terminals and cargo systems. Design,
16.operations management and logistics control issues. Berlin-Heidelberg: Springer, 2007.
17.Konkurencyjność polskich portów kontenerowych. Morza i Oceany. Accessed 13.01.2019. http://morzaioceany.pl/porty-morskie/port-gdansk/87-konkurencyjnosc-polskich- portow-kontenerowych.html.
18.Kujawa, Jerzy. Organizacja i technika transportu morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997.
19.Milewski, Radosław. “Planowanie procesów ładunkowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w ruchu morskim.” Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 4 (2010): 185–199.
20.Nowe alianse armatorskie w 2017. Nautiqus. Accessed 15.01.2019. https://www.nautiqus.pl/ nowe-alianse-armatorskie-w-2017,129,pl.html.
21.PFR kupił port DCT Gdańsk. Puls Biznesu. Accessed 27.03.2019. https://www.pb.pl/pfr- kupil-port-dct-956185.
22.Pomorskie Centrum Logistyczne – powstał kolejny magazyn. Logistyka.wnp.pl. Accessed 10.01.2019. https://logistyka.wnp.pl/pomorskie-centrum-logistyczne-powstal-kolejny-
23.magazyn,300729_1_0_0.html.
24.Productivity soars as throughput increases. DCT Gdańsk. Accessed 01.10.2013. http://dctgdansk.pl/pl/productivity-soars-as-throughput-increases/.