Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-30
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 47/3 2017
Lokalny plan rewitalizacji jako narzędzie wspierania rozwoju obszarów problemowych
(Local revitalization plan as a tool for supporting the development of problem area)

Authors: Beata Skubiak
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Keywords: problem areas local revitalization plan
Year of publication:2017
Page range:10 (371-380)
Klasyfikacja JEL: H75 H76 H77 O18 O20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Revitalization is the reintroduction of areas that have been thrown out for some reason to the margins of a settlement unit in the neighborhood. Previous revitalization actions, in line with cohesion policy, have not produced the expected results – no significant improvement in the problem areas has been achieved. For this reason, an attempt was made to answer the key question: have developed new local revitalization plans for municipalities that fall into the problem areas will contribute to their development. The research was carried out on the example of the implemented and planned revitalization projects of the West Pomerania voivodeship communes.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bednarska-Wnuk, I. (2012). Rozwój zasobów ludzkich wobec wyzwań współczesności. W: P. Wachowiak (red.), Człowiek w organizacji, Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
2.Kozak, M.W. (2014). Rewitalizacja w praktyce polityki spójności. Problemy Rozwoju Miast, 11 (2), 71–80.
3.Kryk, B., Skubiak, B. (2015). The necessity of formulating sustainable regional policy in problem areas on the example of West Pomeranian province in Poland. Transformations in Business&Economics, 3C (36C), 433–447.
4.Florida, R. (1995). Toward the Learning Region. Futures, 27 (5).
5.Lokalny program rewitalizacji gminy Dobra na lata 2013. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dobra nr XXVII/383/2013 z dnia 24.10.2013 r.
6.Lokalny program rewitalizacji dla miasta Białogard. Załącznik do Uchwały nr XXVIII/232/2017 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 1 marca 2017 r.
7.Merton, R.K. (1968). Succession of goals. W: D.L. Sills, R.K. Merton (red.), International Encyclopedia of the Social Sciences, 11. The Macmillan Co. & The Free Press.
8.Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jako czynnika rozwoju lokalnego i regionalnego. Raport końcowy (2011) Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
9.Piotrowska-Trybull, M. (2004). Istota i czynniki konkurencyjności regionu. W: W. Kosiedowski (red.), Konkurencyjność regionu w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Międzynarodowa analiza porównawcza Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
10.Polityka spójności 2014–2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Pobrane z: http://ec.europa.eu/inforegio.
11.Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
12.Pylak, K. (2013). Wpływ obszaru metropolitalnego na innowacyjność gospodarki województwa lubelskiego. Zarządzanie polityką innowacyjną w regionach słabo rozwiniętych. Lublin.
13.Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych (2014). Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Strategicznego.
14.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dziennik Ustaw 2015, pozycja 1777.