Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-14
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/1 2017
Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na rynek nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim
(The impact of amendments to the act of the shaping of the agricultural system, on the market of agricultural real estate in Wielkopolskie prowince)

Authors: Mateusz Iwiński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adam Zydroń
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Magdalena Antkowiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Szczepański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Keywords: shaping the agricultural system agricultural real estate market
Year of publication:2017
Page range:13 (165-177)
Klasyfikacja JEL: Q15 Q28
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article was to analyze the agricultural land market in the Wielkopolska province and to indicate the influence of legal factors (successive amendments to the Act on the shaping of the agricultural system) on the development of this market. The main element of the work undertaken was the analysis of quantitative changes in the market of agricultural real estate: number of transactions, sales area in state turnover, and transaction price in state and private transactions. Changes in the indicators were analyzed during the legislative work on subsequent amendments to the Act. As a result of the compiled statements, the possibility of occurrence of relations between the introduction of further legal documents and changes in the market of agricultural real estate has been indicated. It was indicated that the number of transactions on the market and the total area of sold agricultural land was reduced. Despite the quantitative changes in the transactions made, there has been no evidence of a permanent decline in prices and their fluctuations in periods of revision. An analysis of the agricultural real estate market and legal factors has made it clear that legal conditions negatively influence the size of the agricultural land market by limiting the number of transactions and total sales.
Download file

Article file

Bibliography

1.Agencja Nieruchomości Rolnych. Pobrano z: anr.gov.pl (10.03.2017).
2.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pobrano z: arimr.gov.pl (10.03.2017).
3.BDL (2017). Pobrano z: bdl.stat.gov.pl (10.03.2017).
4.Beim, M. (2007). Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych. Rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5.Bieluk, J. (2016). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
6.Gazeta Prawna (2016). Pobrano z: gazetaprawna.pl (10.03.2017).
7.Jeżyńska, B., Pastuszko, R. (2012). Ramy prawne obrotu nieruchomościami rolnymi po 2016 roku. Warszawa: Kancelaria Senatu.
8.Korzycka, M. (2016). Analiza prawna przepisów ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zwana dalej ustawą. Warszawa: Kancelaria Senatu.
9.Matys, J. (2015). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – uwagi ogólne. Studia Iuridica Agraria, XIII, 199–216.
10.Opinia do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (2015). Druk sejmowy nr 966.
11.PPR (2015). Pobrano z: ppr.pl (10.03.2017).
12.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. nr 38, poz. 454.
13.Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dz.U. nr 107, poz. 464.
14.Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. nr 64, poz. 592.
15.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. nr 0, poz. 1433.
16.Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. poz. 585.
17.Uzasadnienie projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Druk sejmowy nr 3109. Pobrano z: www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3109 (10.03.2017).