Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/1-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/1 2017
Kapitał rynkowy w kształtowaniu kapitału intelektualnego
(MARKET CAPITAL IN THE CONCEPT OF INTELLECTUAL CAPITAL)

Authors: Karolina Beyer
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: market capital external capital intellectual capital intellectual capital management
Year of publication:2017
Page range:9 (21-29)
Klasyfikacja JEL: D24 M19 M49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Market capital as well as human capital and organizational capital is one of the elements of intellectual capital in enterprises. The success of today’s business depends on a proper and effective management of intellectual capital, that is why it is necessary to understand the essence of its individual elements. Market capital is usually called as “external capital” and is defined as the relationship with the external environment, mainly with customers, but also with suppliers, partners and competitors. An external capital is also related with business reputation, image and customer loyalty. The market capital creates enterprise value through appropriate contacts with its surroundings and it stems from the involvement of human capital, which is supported by organizational capital of an organization. The article is theoretical in nature, and its main purpose is to present the essence of an external capital and its components, as well as to present their impact on the intellectual capital of an organization.
Download file

Article file

Bibliography

1.Akpinar, A.T. (2012). Intellectual Capital. Pobrane z: http://www.opf.slu.cz/vvr/akce/turecko/pdf/Akpinar.pdf.
2.Beyer, K., Szczepkowska, M. (2011). Gospodarowanie zasobami niematerialnymi. W: S. Marek, M. Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza (s. 148–189). Warszawa: PWE.
3.Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. Management Decisions, 36 (2), 63–76.
4.Dobiegała-Korona, B. (2009). Klient jako kapitał przedsiębiorstwa. W: I. Lichniak (red.), Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
5.Gierszewska, G., Olszewska, B., Skonieczny, J. (2013). Zarządzanie strategiczne dla inżynierów. Warszawa: PWE.
6.Głuszek, E. (2004). Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
7.Janasz, K. (2010). Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele. Warszawa: Difin.
8.Kale, P., Singh, H., Perlmutter, H. (2000). Learning and Protection of Proprietary Assets in Strategic Alliances: Building Relational Capital. Strategic Management Journal, 21 (3), 217–237.
9.Low, J., Kalafut, P.C. (2006). Niematerialna wartość firmy. Kraków: Wolters Kluwer.
10.Perechuda, K. (2005). Bariery dyfuzji wiedzy w przedsiębiorstwach. W: E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu (s. 226–230). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
11.Stewart, T.A. (1999). Intellectual Capital. The New Wealth of organizations. New York: Doubleday.
12.Sveiby, K.E. (1997). The New Organizational Wealth. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
13.Sveiby, K.E. (2001). A knowledge-based theory of the firm to guide in strategy formulation. Journal of Intellectual Capital, 2 (4), 344–358.
14.Szczygielska, A. (2009). Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.