Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 42/1 2015
Wpływ decyzji planistycznych na decyzje uczestników rynku nieruchomości na przykładzie stargardzkiego rynku nieruchomości

Authors: Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński

Ewa Putek-Szeląg
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: analiza rynku nieruchomości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Year of publication:2015
Page range:14 (135-148)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

W artykule przeprowadzono analizę wpływu decyzji planistycznych na zmiany zachodzące na lokalnym rynku nieruchomości. Badane są etapy procesu planistycznego związane z: uchwaleniem studium kierunków zagospodarowania terenu, uchwałą gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwałą o przyjęciu planu miejscowego, i skutki tych działań dla uczestników wybranego rynku nieruchomości w Stargardzie Szczecińskim, w województwie zachodniopomorskim. Celem badania jest identyfikacja wskazanych związków na wybranym rynku nieruchomości, na którym można wyodrębnić poszczególne etapy planowania przestrzennego, oraz siły i kierunku analizowanych związków. W analizie wykorzystano dane z Rejestru Cen i Wartości Starostwa Powiatowego, zasób danych statystyki i informacji publicznej oraz badania własne autorek.
Download file

Article file

Bibliography

1.Cymerman R., Telega T. (2006), Rola rzeczoznawcy majątkowego przy opłatach planistycznych i adiacenckich, „Rzeczoznawca Majątkowy”, nr 51, s. 11–13.
2.Foryś I. (2013), Gentrification on the Example of Suburban Parts of the Szczecin Urban Agglomeration, „Real Estate Management and Valuation”, vol. 21, nr 3, s. 5–14.
3.Foryś I., Nowak M. (2014), Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami, Poltext, Warszawa.
4.Friedmann J. (2004), Strategic Spatial Planning and the Longer Range, „Planning Theory and Practice”, vol. 5, nr 1, s. 49–67.
5.Krajewska M., Źróbek S., Šubic Kovač M. (2014), The Role of Spatial Planning in the Investment Process in Poland and Slovenia, „Real Estate Management and Valuation”, vol. 22, nr 2, s. 52–66.
6.Uchwała nr XXVII/263/2000 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 26 października 2000 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego.
7.Taylor S.F. (2011), Financial Crisis in the European Union: The Cases of Greece and Ireland, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg.
8.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU z 2003 r., nr 80, poz. 647 ze zm.
9.Rejestr Cen i Wartości prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim.