Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.45-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45
Podpis zaufany w rozwoju e-administracji

Autorzy: Krzysztof Lorenz
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Słowa kluczowe: podpis zaufany profil zaufany bezpieczny podpis elektroniczny ePUAP bezpieczeństwo e–administracja
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (25-38)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ciągu ostatnich lat nastąpił w Polsce bardzo szybki rozwój technologiczny, wzrosła także świadomość informacyjna społeczeństwa. Za pośrednictwem internetu można kupować bilety PKP, rezerwować miejsca do kin i teatrów. Możliwe jest tak-że, w szybki i bezpieczny sposób, załatwianie spraw z organami administracji państwowej. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu nowych technologii, w tym podpisu zaufanego potwierdzonego profilem zaufanym, jako narzędzia do autoryzacji dokumentów wysyłanych do urzędów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podpis ten będzie coraz częściej wykorzystywany nie tylko w sektorze prywatnym, ale także podczas kontaktów obywateli z organami administracji państwowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.CERTUM. Zastosowanie e-podpisu. (2017). Pobrane z: https://www.certum.pl/pl/cert_oferta_epodpis_zastosowania (14.03.2017).
2.Diffie, W., Hellman, M. (1976). New directions in cryptography. IEEE Transactions on Information Theory, 6 (22), 644–654.
3.Diffie, W., Hellman, M. (1977). Special Feature Exhaustive Cryptanalysis of the NBS Data Encryption Standard. IEEE Computer Society Press, 6 (10), 74–84.
4.Elektroniczny Olsztyn. Zastosowanie e-podpisu. (2017). Pobrano z: http://elektronicznypodpis.olsztyn.pl/e-podpis-w¬-praktyce/ (15.03.2017).
5.Levine, J., Brawley, J.V. (1997). Some cryptographic applications of permutation polynomials. Cryptologia, 1 (1), 76–92.
6.Ministerstwo Cyfryzacji (2016). E-administracja w oczach internautów – raport z badania 2016. Pobrane z: https:// www.gov.pl/cyfryzacja/e-administracja-w-oczach-internautow-raport-z-badania-2016 (15.03.2017).
7.Ministerstwo Cyfryzacji. Adresy punktów potwierdzających profil zaufany. Pobrano z: https://www.gov.pl/cyfryzacja/ potwierdz-profil-zaufany-w-ministerstwie-cyfryzacji (9.03.2007).
8.Ministerstwo Cyfryzacji. https://epuap.gov.pl/wps/portal.
9.Ministerstwo Cyfryzacji. Lista punktów potwierdzających profil zaufany. Pobrano z: https://www.gov.pl/cyfryzacja/ potwierdz-profil-zaufany-w-ministerstwie-cyfryzacji (9.03.2017).
10.Narodowe Centrum Certyfikacji. https://www.nccert.pl/uslugi.htm.
11.Pasławski, K. (2014). E-podpis czy ePUAP – co lepsze w kontakcie z urzędem? Pobrane z: https://www.crn.pl/aktu¬alnosci/e-podpis-czy-epuap-2013-co-lepsze-w-kontakcie-z-urzedem (14.03.2017).
12.PKO Bank Polski. Logowanie za pomocą bankowości elektronicznej. Pobrane z: https://www.pkobp.pl/bankowosc¬-elektroniczna/ipko/bezpieczna-bankowosc/bezpieczne-logowanie (17.03.2017).
13.Rivest, L.R., Shamir, A., Adleman, L. (1978). A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosys¬tems. Communications of the ACM, 2 (21), 120–126.
14.Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.06.2014 w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Dz.U., poz. 778.
15.Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.10.2016 w sprawie profilu zaufanego elektronicznej plat¬formy usług administracji publicznej. Dz.U. 2016, poz. 1633.
16.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.04.2011 w sprawie zakresu i warunków ko¬rzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Dz.U. nr 93, poz.546.
17.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 w sprawie identyfikacji elek¬tronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, s. 73.
18.Stefanowicz-Wasilewska, M. (2014). Bezpieczny profil elektroniczny. Gazeta Podatkowa, 31 lipca. Pobrane z: https:// www.gofin.pl/firma/17,2,145,132347,bezpieczny-podpis-elektroniczny-czy-profil-zaufany-co.html (15.03.2017).
19.Urząd Miasta Szczecin. Profil zaufany. Pobrano z: http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51191.asp (14.03.2017).
20.Ustawa z dnia 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz.U. nr 64, poz. 565.
21.Ustawa z dnia 18.09.2001 o podpisie elektronicznym. Dz.U. nr 130, poz. 1450.
22.Wikipedia. Hasło: karta kryptograficzna. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_kryptograficzna (15.03.2017).
23.Wordpress Polska. Podpis elektroniczny vs. Profil zaufany. Pobrano z: https://podpiselektroniczny.wordpress. com/2013/09/14/podpis-elektroniczny-vs-profil-zaufany/ (15.03.2017).