Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.45-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45
Informatyzacja postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia

Autorzy: Kinga Flaga-Gieruszyńska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji
Słowa kluczowe: informatyzacja czynności elektroniczne e-sąd e-rejestr
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (15-24)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorka omawia proces informatyzacji sądów powszechnych, wskazując jej zakres i cechy charakterystyczne w odniesieniu do rozpoznawania i rozstrzygania spraw cywilnych. Informatyzacja postępowania cywilnego obejmuje zarówno postępo¬wanie rozpoznawcze, jak i egzekucyjne, ale również odnosi się do funkcjonowania rejestrów sądowych, do których wpisy następują w trybie postępowania nieproceso¬wego. Autorka wskazała zasadnicze skutki, szanse i zagrożenia związane z postę¬pującą elektronizacją czynności sądowych i procesowych, a także ich znaczenie dla realizacji prawa do sądu w sprawach cywilnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batorski, D., Płoszaj, A. (2012). Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa kom¬petencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
2.Gołaczyński, J. (2016). Komentarz do art. 1311 k.p.c. W: J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
3.Rozkrut, M. (2017). Zagrożenia prywatności i bezpieczeństwa w Internecie w kontekście kompetencji cyfrowych. W: K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka (s. 313–321). Warszawa: C.H.Beck.
4.Uchwała SN z 23 maja 2012, III CZP 9/12. Legalis .
5.Uliasz, M. (2015). Informatyzacja postępowania egzekucyjnego. W: K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szo¬stek (red.), Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka (s. 149–168), Warszawa: C.H. Beck.
6.Uliasz, M. (2016). Komentarz do art. 760 k.p.c. W: J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
7.Wisłocki, K.R. (2016). Interoperacyjność systemów elektronicznych w postępowaniu egzekucyjnym – zarys problemu. W: K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Media elektroniczne. Współczesne problemy praw¬ne (s. 189–199), Warszawa: C.H. Beck.
8.Wyrok TK z 14.10.2015, KP 1/15. Legalis.
9.Zalesińska, A. (2016). Dobre praktyki w zakresie udostępniania dokumentów w postaci elektronicznej w sądach po¬wszechnych w kontekście ochrony danych osobowych. W: J. Gołaczyński (red.), Wybrane dobre praktyki w za¬kresie usług elektronicznych (s. 359–374). Warszawa: C.H. Beck.
10.Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego z dnia 19 stycznia 2009 w sprawie wprowadzenia Strategii Informatyzacji Resortu Sprawiedliwości na lata 2009–2014.