Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005     DOI: 10.18276/ptl.2019.46-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (46) 2019
THE NATIONAL ROAD FUND AND THE RAILWAY FUND AS A SOURCE OF FINANCING FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN POLAND
(KRAJOWY FUNDUSZ DROGOWY ORAZ FUNDUSZ KOLEJOWY JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU W POLSCE)

Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (29-38)
Klasyfikacja JEL: R42 E62 H54
Słowa kluczowe: infrastruktura transportu finansowanie transportu inwestycje infrastrukturalne
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Sylwia Kowalska
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Artykuł jest pracą przeglądową, której głównym celem jest analiza oraz ocena Krajowego Funduszu Drogowego oraz Funduszu Kolejowego jako źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu w Polsce. W pierwszej części artykułu przedstawiono ujęcie teoretyczne finansowania infrastruktury transportu. Przedstawiona została istota inwestycji w infrastrukturę zarówno drogową, jak i kole- jową. Ponadto zostały omówione wybrane źródła pozyskiwania funduszy na realizację inwestycji infrastrukturalnych na podstawie przeglądu literatury. W części drugiej przedstawiono oraz zesta- wiono dane wtórne dotyczące przepływów finansowych w Krajowym Funduszu Drogowym oraz Funduszu Kolejowym. Przeanalizowano wpływy i wydatki obu funduszy oraz określono ich znaczenie w finansowa- niu infrastruktury.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Audretsch, D.B., Heger, D., Veith, T. (2015). Infrastructure and entrepreneurship. Small Business Economics, 44 (2), 219–230.
2.DOI: 10.1007/s11187-014-9600-6.
3.Bąk, M. (2012). Dylematy wokół zapewniania środków na finansowanie infrastruktury transportowej. II Europejski Kon-gres Finansowy. Retrieved from: https://www.efcongress.com/sites/default/files/m.bak_dylematywokolzapewnianias-rodkownafinansowanie.pdf.
4.Brzozowska, K. (2010). Innowacyjność partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju infrastruktury transportu w Europie.
5.EkonomiczneProblemy Usług, 59, 37–50.
6.Burnewicz, J., Grzywacz, W. (1989). Ekonomika transportu. Gdańsk: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
7.Button, K. (1998). Infrastructure investment, endogenous growth and economic convergence. The Annals of Region Science, 32 (1), 145–162.
8.Dyr, T., Kozubek, P. (2011). Ocena inwestycji infrastrukturalnych. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium.
9.Garrido, L., Gomez, J., de los Angeles Baeza, M., Vassallo, J.M. (2017). Is EU financial support enhancing the economic performance of PPP. Transport Policy, 56, 19–28.
10.Grzywacz, W. (1982). Infrastruktura transportu. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
11.Khmel, V., Zhao, S. (2016). Arrangement of financing for highway infrastructure projects under the conditions of Public– Private Partnership. IATSS Research, 39 (2), 138–145.
12.Korolewska, M. (2012). Wydatki publiczne na infrastrukturę transportu lądowego w Polsce. Studia BAS, 32 (4), 79–124.
13.Krzak, J. (2012). Systemy opłat elektronicznych w drogowym transporcie towarowym Unii Europejskiej. Studia BAS, 32
14.(4), 125–144.
15.Kumari, A., Sharma, A.K. (2017). Infrastructure financing and developement: A bibliometric review. International Journal of Critical Infrastructure Protection, 16, 49–65.
16.Kwarciński, T. (2007). Kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce. In: Z badań nad transportem i polityką gospo-
17.darczą. Ed.: S. Flejterski, E. Załoga. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
18.Rydzkowski, W., Wojewódzka-Król, K. (2009). Transport. Gdańsk: PWN.
19.Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R. (2018). Infrastruktura transportu. Warszawa: PWN.
20.Wojewódzka-Król, K., Załoga, E. (2016). Transport. Nowe wyzwania. Warszawa: PWN.
21.Załoga, E. (2013). Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-cińskiego.