Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.40-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
Dochodzenie roszczeń konsumenckich w zakresie usług turystycznych przed sądami polubownymi

Autorzy: KInga Flaga-Gieruszyńska ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji
Słowa kluczowe: sądownictwo polubowne konsumenci rynek usług turystycznych
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (73-84)
Klasyfikacja JEL: K41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorka poddaje analizie istotę alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich jako instytucji wyspecjalizowanych, których możliwości prawne i organizacyjne można wykorzystać dla dochodzenia roszczeń przez konsumentów w zakresie usług turystycznych. W pracy wykorzystano przede wszystkim metodę dogmatyczną i analityczną, ponieważ najistotniejsza w tej kwestii jest wyczerpująca wykładnia obowiązujących w tym obszarze norm prawnych i analiza dorobku doktryny co do problemów arbitrażu. Przeprowadzone rozważania wskazują, że sądy konsumenckie stanowią doskonałe ramy instytucjonalne dla rozpoznawania i rozstrzygania sporów konsumenckich, odnoszących się do profesjonalnych usług świadczonych w zakresie turystyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błaszczak Ł., Ludwik M. (2007), Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa: C. H. Beck.
2.Dalka S. (1987), Sądownictwo polubowne w PRL, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
3.Ereciński T., Weitz K. (2008), Sąd arbitrażowy, Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Gajda K. (2005), Dochodzenie roszczeń konsumenckich. W: Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, E. Nowińska, P. Cybula, (red.), Kraków: Zakamycze.
5.Gajda K. (2008), Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich, cz. I, ADR – Arbitraż i Mediacja, nr 2.
6.Gnela B. (2009), Czy reguły postępowania przed sądem polubownym są przydatne w dążeniu do skutecznego rozstrzygania sporów konsumenckich, ADR – Arbitraż i Mediacja, nr 1.
7.Konkluzje Prezydencji ze szczytu Rady Europejskiej w Tampere z 15-16 października 1999 r.
8.Korybski A. (1993), Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA: studium teoretycznoprawne, Lublin: Wyd. UMCS.
9.Metodologia Unii Europejskiej w zakresie statystyki turystyki (1998), Warszawa: GUS.
10.Morawski L. (1993), Proces sądowy a instytucje alternatywne (na przykładzie sporów cywilnych), Państwo i Prawo, nr 1.
11.Morek R. (2004), ADR – w sprawach gospodarczych, Warszawa: C. H. Beck.
12.Olszewski J. (2007), Wskazania dla rozwoju sądownictwa polubownego (arbitrażowego). W: Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów: materiały z konferencji naukowej Iwonicz Zdrój 18-20 października 2007 r., J. Olszewski (red.), Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
13.Robaczyński W. (2014), Prawna regulacja ochrony konsumenta w sferze usług turystycznych – czy potrzebne są zmiany?, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 47.
14.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017, poz. 1356).
15.Szumlicz T. (2006), Polubowne rozstrzyganie sporów na rynku ubezpieczeń, Pismo Rzecznika Ubezpieczonych, Nr 28.
16.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. – Dz. U. z 2017 r. poz. 1063).
17.Wacinkiewicz D. (2006), Rola polubownych sądów konsumenckich w systemie ochrony praw konsumentów, Ius et Administratio, numer specjalny.
18.Zieliński A. (2017), Wprowadzenie przed art. 1154 k.p.c. W: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, A. Zieliński (red.), Warszawa: Legalis.