Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.40-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (40) 2017
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.03.2017, III CZP 111/16

Autorzy: Dorota Ambrożuk ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: przewóz osób zryczałtowane odszkodowanie termin przedawnienia
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (63-71)
Klasyfikacja JEL: K12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorka omawia uchwałę SN z 17 marca 2017 r., III CZP 111/16, w której SN opowiedział się za stosowaniem rocznego terminu przedawnienia roszczeń, wynikającego z art. 778 k.c., do roszczeń z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 o zryczałtowane odszkodowanie za odwołanie lotu, odmowę przyjęcia na pokład, opóźnienie w przewozie. Glosatorka aprobuje tezę uchwały SN, wskazując jednocześnie na niedostatki jej argumentacji. W szczególności, jako właściwe należy jej zdaniem uznać stanowisko SN co do kontraktowego charakteru odpowiedzialności przewoźnika z omawianego tytułu, nawet w sytuacji, gdy pasażera nie wiąże z przewoźnikiem bezpośredni stosunek prawny. Glosatorka odwołuje się tu do konstrukcji umowy na rzecz osoby trzeciej. Wskazuje także na obowiązującą w prawie lotniczym zasadę bezpośredniej odpowiedzialności przewoźnika faktycznego. Aprobuje wybór art. 778 k.c., pomimo istnienia „odrębnych przepisów” w zakresie umowy przewozu lotniczego, o których mowa w art.775 k.c. Jednocześnie wskazuje na niemożliwość stosowania do roszczeń, o których mowa, art. 77 ustawy – Prawo przewozowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambrożuk D. (2017). O „przemienności drogi dochodzenia roszczeń” przysługujących podróżnym na podstawie rozporządzenia nr 261/2004, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
2.Ambrożuk D., Wesołowski K. (w druku), Terminy na dochodzenie zryczałtowanych odszkodowań należnych pasażerom na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004, W: P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – Historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego..
3.Garnowski K. (2017). Wątpliwości dotyczące stanu prawnego w odniesieniu do umowy krajowego lotniczego przewozu osób, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
4.Górski W. (2009). W: W. Górski, K. Wesołowski, Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, Kodeks cywilny, Prawo przewozowe, CMR, Gdańsk: ODDK.
5.Jezioro J. (2008). W: Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek (red.), Warszawa: C.H. Beck.
6.Kasprzyk P., Konert A. (2017). Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych za overbooking, Państwo i Prawo, nr 6, Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Kunert-Diallo A. (2014). Kolizje praw i jurysdykcji rozstrzygane na korzyść konsumentów usług przewozu lotniczego na przykładzie wybranych orzeczeń, Palestra, nr 11-12, Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka.
8.Ogiegło L. (2009). W:, Kodeks cywilny, Tom II, Komentarz do artykułów 450-1088, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa: C.H. Beck.
9.Stec M. (2005). Umowa przewozu w transporcie towarowym, Kraków: Zakamycze.
10.Szanciło T. (2008). Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.
11.Szanciło T. (2013). Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych, Warszawa: C.H. Beck.