Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.38-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (38) 2017
Rola transportu morsko–rzecznego w europejskim systemie transportowym

Autorzy: Emilia Kuciaba
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: żegluga morska bliskiego zasięgu transport wodny śródlądowy przewozy morsko-rzeczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (39-46)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Żegluga morsko-rzeczna w Europie jest segmentem rynku usług transportowych o dużej złożoności. Realizuje głównie potrzeby transportowe o charakterze jednorodnym, co sprawia, że wahania koniunkturalne i zmiany strukturalne w przemyśle mają wyjątkowo silny wpływ na jej aktywność. Bezpośrednie przewozy morsko-rzeczne rozwijają się w krajach, w których istnieją bardzo dobre warunki naturalne do prowadzenia żeglugi, głównie w deltach największych europejskich rzek. Poprawa parametrów infrastruktury transportu wodnego śródlądowego tworzy perspektywy dla rozwoju bezpośrednich przewozów morsko-rzecznych, zwiększając potencjał rozwoju portów śródlądowych oraz umożliwiając obsługę nowych ładunków i relacji przewozowych
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011). TRANS 102, Rada UE, Bruksela, 29 marca.
2.Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu. Pobrane z: http://shortsea.pl/ (3.02.2017).
3.Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – The Development of Short Sea Shipping in Europe: A Dynamic Alternative in a Sus¬tainable Transport Chain – Second two-yearly progress report COM/99/0317 final. Brussels.
4.Europäische Binnenschifffahrt (2013). Marktbeobachtung, nr 17, Zentralkommision für die Rheinschifffahrt.
5.Europäische Binnenschifffahrt (2014). Marktbeobachtung, nr 18, Zentralkommision für die Rheinschifffahrt.
6.Keep Europe Moving – Sustainable Mobility for Our Continent Brussels, COM(2006) 314 final.
7.Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Śródokresowy przegląd Programu promocji żeglugi bliskiego zasięgu, COM(2003) 155 wersja ostateczna, Bruksela.
8.Komunikat w sprawie żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, Bruksela, COM(2004) 453 wersja ostateczna.
9.Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do zrównoważonej mobilności, Bruksela, COM(2006) 336 wersja ostateczna.
10.Medium and Long Term Perspectives of IWT in the European Union (2011). Final Report, NEA, CE Deft, Planco, MDS Transmodal, Zoetermeer: Viadonau.
11.Program promocji żeglugi bliskiego zasięgu, Bruksela, COM(2003) 155 wersja ostateczna.
12.Rozwój żeglugi bliskiego zasięgu w Europie: Dynamiczna alternatywa w łańcuchu zrównoważonego transportu – Drugie dwuletnie sprawozdanie z postępu prac, Bruksela, COM(1999) 317 wersja ostateczna.
13.Sander, K. (2013). Short Sea Shipping als Lösung. Internationales Verkehrswesen, 3, 20–21.
14.The Development of Short Sea Shipping in Europe: A Dynamic Alternative in a Sustainable Transport Chain, COM (1999) 317 final.
15.UK Department of Transport (2012). Domestic Waterborne Freight – Statistical Release. London, December
16.Weintrit, A. (red.) (2010). Nawigacyjno-hydrograficzne aspekty żeglugi morsko-rzecznej w Polsce. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
17.Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R. (2014). Transport wodny śródlądowy. Funkcjonowanie i rozwój. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
18.Wronka, J. (2000). Żegluga morska bliskiego zasięgu w Europie. Problemy Ekonomiki Transportu, 1, 41–58.