Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Przeszkody w wydaniu towaru w międzynarodowym i krajowym przewozie drogowym

Autorzy: Konrad Garnowski
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: prawo przewozowe Konwencja CMR przeszkody w wydaniu
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (213-222)
Klasyfikacja JEL: K12 K22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych związanych z przeszkodami w wydaniu towaru pojawiającymi się w toku wykonywania drogowego przewozu towar.w. Autor przeprowadza analizę obowiązujących przepis.w oraz przedstawia pojawiające się problemy interpretacyjne, a także dokonuje ich własnej oceny. W artykule om.wiono ponadto problemy interpretacyjne pojawiające się na gruncie Konwencji CMR w odniesieniu do kwestii uprawnienia przewoźnika do wyładowania towaru na podstawie art. 16 ust. 2 CMR. Autor przedstawia możliwe interpretacje co do zakresu dopuszczalnych czynności oraz ich kolejności. Artykuł zawiera r.wnież analizę obowiązujących przepis.w krajowych w kontekście og.lnych regulacji dotyczących niemożliwości świadczenia. Ze względu na specyfikę umowy przewozu i brak możliwości stosowania tych regulacji wprost, przy dodatkowym uwzględnieniu wąskiego zakresu uregulowania kwestii przeszk.d w wydaniu, autor zwraca uwagę na konieczność nowelizacji przepis.w krajowych w tym zakresie poprzez ich odpowiednie rozbudowanie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2015). Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR): komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Clarke, M.A. (2009). International Carriage of Goods by Road: CMR (5. ed). London: Informa.
4.Gniewek, E., Burian, B. (2008). Kodeks cywilny: komentarz (3. wyd). Warszawa: C.H. Beck.
5.Hill, D.J., Messent, A.D., Glass, D.A. (2000). CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road (3. ed.). London: Lloyd’s of London Press.
6.Kolarski, A. (2002). Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: Kodeks.
7.Koller, I. (2013). Transportrecht: Kommentar zu Spedition, Gütertransport und Lagergeschäft (8., völlig neu bearb. Aufl). München: C.H. Beck.
8.Loewe, R. (1975). Commentary on the Convention of 19 May 1956 on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). Genewa: C.H. Beck.
9.Theunis, J. (red.). (1987). International Carriage of Goods by Road (CMR) (1. ed). London, New York: Lloyd’s of London Press.
10.Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wolters Kluwer.