Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Propozycja wdrożenia obszarowego systemu zarządzania ruchem drogowym w Szczecinie

Autorzy: Wojciech Rymer
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczno Transportu, Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Inżynierii Transportu

Anna Wolnowska
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczno Transportu, Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Inżynierii Transportu
Słowa kluczowe: koszty systemu zarządzania ruchem miejskim
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (95-103)
Klasyfikacja JEL: R41 R42 R53
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawione zostały og.lne założenia tworzenia obszarowego systemu zarządzania ruchem pojazd.w w mieście wraz z oceną efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia. Metodykę postępowania oparto na określeniu ilorazu koszt.w eksploatacyjnych i nakład.w inwestycyjnych jako uproszczonym wskaźniku efektywności ekonomicznej dla inwestycji nieprodukcyjnych. Case study dla wybranych ciąg.w komunikacyjnych infrastruktury teletechnicznej w Szczecinie przeprowadzono na podstawie określonych wcześniej wskaźnik.w dotyczących uciążliwości transportu miejskiego, degradacji ochrony środowiska, zużycia paliwa, zagrożenia wypadkami oraz efektywności inwestycji. Zrealizowane badania wykazały, że wartość uproszczonego wskaźnika efektywności ekonomicznej dla wybranych ciąg.w komunikacyjnych infrastruktury teletechnicznej w Szczecinie jest na poziomie 0,15 – oznacza to, że proponowana inwestycja jest zasadna.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.2010/S 33-047607, Kompleksowe Badania Ruchu w Szczecinie (2010). Szczecin.
2.GIOŚ (2014). Gromadzenie, weryfikacja i analiza danych dot. klimatu akustycznego środowiska oraz opracowywanie raportów. Załącznik nr 1 do Zadania 1. Warszawa.
3.GUS (2015). Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: www.stat.gov.pl (1.04.2016).
4.IBDiM (2008a). Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich. Warszawa.
5.IBDiM (2008b). Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych. Warszawa.
6.Leśko, M., Guzik, J. (2000a). Sterowanie ruchem drogowym. Sterowniki i systemy sterowania nadzoru ruchu. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.
7.Leśko, M., Guzik, J. (2000b). Sterowanie ruchem drogowym. Sygnalizacja świetlna i detektory ruchu pojazdów. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.
8.Mueller, E.A. (1970). Aspects of the History of Traffic Signals. IEEE Transactions on Vehicular Technology, VT-19, 6–17.
9.Nowacki, G. (2008). Telematyka transportu drogowego. Warszawa: Wyd. ITS.
10.Ruchaj, M. (2012). Algorytmy sterowania acykliczną sygnalizacją świetlną w zatłoczonej sieci drogowej. Opole: Wyd. Politechniki Opolskiej.
11.Salehi, M., Sepahvand, I., Yarahmadi, M. (2014). A Traffic Lights Control System Based on Fuzzy Logic. International Journal Of U- and E-Service, Science and Technology, 7 (3), 27–34. DOI/10.14257/ijunesst. 2014.7.3.03.
12.Sydney Coordinated Adaptive Traffic System (2016). Pobrane z: www.scats.com.au (1.04.2016).
13.„TRAKO” Wierzbicki i Wspólnicy S.j. (2016). Zintegrowany Plan Zrównoważonej Mobilności dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2016–2023.
14.WND-RPZP.06.05.00-32-001/10, System Zarządzania Ruchem w Szczecinie Etap I, Załącznik nr 8 do SIWZ, (2010). Szczecin.
15.Wróblewski, T., Pęcherski, P., Kołkowski, M. (2013). SCATS Obszarowy System Sterowania Ruchem w Łodzi. Inżynieria Ruchu Drogowego, 3, 34–37.