Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.32-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 886 PTiL nr 32
The role of Local Self-Government in shaping the passenger transport system in the regions on the example of West Pomerania Province
(Rola jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu systemu transportu pasażerskiego w regionach na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)

Autorzy: Oliwia Pietrzak
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego transport regionalny transport pasażerski systemy transportowe województwo zachodniopomorskie
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (61-73)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań zrealizowanych wśród jednostek samorządu terytorialnego na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Celem artykułu była identyfikacja głównych zadań jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu systemu transportu pasażerskiego w regionach oraz analiza stanu i zakresu ich realizacji w badanym regionie. Do osiągnięcia założonego celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury, metodę dokumentacyjną oraz metodę badań ankietowych, zastosowaną przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki wskazały na niezadowalający poziom zaangażowania jednostek samorządowych w województwie zachodniopomorskim w proces kształtowania systemu transportu pasażerskiego regionu, odpowiadającego potrzebom jego użytkowników. Podejmowane przez jednostki samorządowe działania w tym zakresie sprowadzają się jedynie do wykonania założonego w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym minimum (częstokroć z dużym opóźnieniem).

Bibliografia

1.Act of 8 March 1990 on Gmina local self-government, “Journal of Laws” 1990, No. 16, item 95, consolidated text of 12 October 2001, “Journal of Laws” 2001, No. 142, item 1591.
2.Act of 5 June 1998 on Powiat local self-government, “Journal of Laws” 1998, No. 91, item 578, consolidated text of 27 October 2001, “Journal of Laws” 2001, No. 142, item 1592.
3.Act of 5 June 1998 on Province local self-government, “Journal of Laws” 1998, No. 91, item 576, consolidated text of 18 September 2001, “Journal of Laws” 2001, No. 142, item 1590.
4.Act of 5 June 1998 on Province local self-government, Art. 14, par. 1, point 10.
5.Act of 16 December 2010 on public transport, “Journal of Laws” 2011, No. 5, item 13.
6.Badania rynkowe i marketingowe, J. Kramer (ed.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
7.Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
8.Fiedorowicz K., Aspekty regionalne polityki transportowej państwa – szanse i zagrożenia, in: Transport 2000, Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, No. 39 (81), Wydawnictwo PiT, Kraków 2000.
9.Grzelec K., Wyszomirski O., Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, in: Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie, M. Michałowska (ed.), Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
10.Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., Informacje i opracowania statystyczne, Central Statistical Office, Warszawa 2013.
11.Rucińska D., Ruciński A., Tłoczyński D., Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
12.Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.