Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.48-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (48) 2019
SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ 4.0 DLA SEKTORA BANKOWEGO

Autorzy: Łukasz Maciej Mitek ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: sektor finansowy banki zmiana technologiczna
Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (35-44)
Klasyfikacja JEL: E44 G21 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia gospodarki 4.0 i możliwego wpływu postępu technologicznego na sektor bankowy oraz jego bezpośrednie otoczenie biznesowe. Rozważania koncentrujące się na przyszłym kształcie bankowości zostały poprzedzone charakterystyką zmian zachodzących w wybranych obszarach gospodarki i wyzwań stojących przed sektorem bankowym w związku z integracją systemów cyfrowych z fizycznymi. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie dotyczące szans i zagrożeń wynikających z postępu technologicznego dla sektora bankowego, pomocna była analiza literatury przedmiotu i źródeł zastanych (desk research). Wyniki wskazują, że w następstwie cyfrowej transformacji banki zmienią dotychczasowe strategie biznesowe i modele sprzedaży, a także kulturę organizacji wewnętrznej banku. Artykuł jest wstępem do dalszych rozważań naukowych w zakresie kształtu oraz niepewnej przyszłości przedsiębiorstw z sektora finansowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andersen, B. (2014). Intangible Gold: Why No Rush to Finance Innovation? W: R.D Atkinson, M. McTernani, A. Reed,
2.Sharing in the Success of the Digital Economy. A Progressive Approach to Radical Innovation (s. 49−56). Information
3.Technology and Innovation Foundation.
4.Bujak, A. (2017). Rewolucja przemysłowa 4.0 i jej wpływ na logistykę XXI wieku. Logistyka, 6 (18), 1338−1344.
5.Hermann, M., Pentek, T., Otto, B. (2015). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Technische
6.Universität Dortmund. Working Paper No. 1.
7.Jagiełło, Z. (2015). Wyzwania bankowości detalicznej. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową − Gdańska
8.Akademia Bankowa.
9.King, B. (2018). Bank 4.0. Banking everywhere, never at a bank. Singapur: Marshall Cavendish International. Pobrane z:
10.http://finews.org/wp-content/uploads/2019/06/banking-everywhere-never-at-a-bank.pdf (25.08.2018).
11.Marzantowicz, K. (2017). Architektura Banku Przyszłości − Banking as a Platform. W: A. Kawiński, A. Sieradz, Wyzwania
12.informatyki bankowej 2018 (s. 87−96). Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego.
13.Nacoń, B., Garbus, J. (2018). Istotne trendy w cyfryzacji − perspektywa banków. W: A. Kawiński, A. Sieradz, Wyzwania
14.informatyki bankowej 2018 (s. 119−131). Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego.
15.Ożga, M. (2018). Bank i fintechy: małżeństwo z konieczności czy z rozsądku? W: A. Kawiński, A. Sieradz, Wyzwania
16.informatyki bankowej 2018 (s. 13−26). Sopot: Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego.
17.Paprocki, W. (2016). Koncepcja przemysłu 4.0 i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej. W: J. Gajewski,
18.W. Paprocki, J. Pieriegud J. (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych
19.(s. 39−58). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
20.Pieriegud, J. (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – wymiar globalny, europejski i krajowy. W: J. Gajewski,
21.W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych
22.(s. 11−38). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
23.PKN Orlen SA (2017). Gospodarka 4.0. Czas zmiany dla biznesu. Warszawa.
24.Polityka Insight (2016). Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja gospodarki Polski. Warszawa: Think Tank Cyfrowy.pl,
25.Research.
26.PwC.pl (2017). Banki i fintechy − małżeństwo z rozsądku. Pobrane z: https://www.pwc.pl/pl/pdf/fintech-2017-raport-
27.-pwc.pdf (24.08.2018).
28.Stadnicka, D., Zielecki, W., Sęp, J. (2017). Koncepcja Przemysł 4.0 − ocena możliwości wdrożenia na przykładzie wybranego
29.przedsiębiorstwa. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 472−483). Opole:
30.Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją.
31.The Boston Consulting Group (2016). Przemysł 4.0 PL − Szansa czy zagrożenie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki?
32.Warszawa.
33.Toffler, A. (1997). Trzecia fala. Warszawa: PIW.
34.U.S. Census Bureau, https://www.census.gov (14.08.2018).
35.Werbach, K. (2017). How to regulate innovation – without killing it. Knowledge@Wharton. Pobrane z: http://knowledge.
36.wharton.upenn.edu/article/how-to-regulate- innovation-without-killing-it (17.08.2018).