Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.1-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1/2016
Młodzi pszczelarze. Postawy uczniów technikum w Pszczelej Woli wobec pszczelarstwa i pszczół

Autorzy: Magdalena Pokrzyńska
Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: pszczoła pszczelarstwo rolnictwo młodzież postawa
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (59-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę wśród uczniów wyjątkowejszkoły, jaką jest Technikum Pszczelarskie mieszczące się we wsi Pszczela Wola nieopodal Lublina. Dane empiryczne zostały uporządkowane według następujących zagadnień: motywy wyboru szkoły, wyobrażenia i przekonania o pszczelarstwie jako profesji, plany zawodowe młodzieży, postawy wobec pszczół. Wyniki badań dowodzą kontynuacji kultury i tradycyjnych wartości związanych z pszczelarstwem. Afektywny aspekt postawmłodych pszczelarzy względem pszczół i pszczelarstwa można uznać za przykład tzw. struktur długiego trwania. W zgodzie z tradycją pozostaje nie tylko ich głęboki szacunek względem pszczół, lecz także dziedziczenie zawodu i poszczególnych aspektów jego uprawiania, np. pszczelarstwo jako gałąź rolnictwa wykonywana zbiorowym wysiłkiem członków rodziny, pszczelarstwo jako istotne, lecz nie jedyne zajęcie (zjawisko wielozawodowości pszczelarzy).Jednak pozostałe dwa aspekty postawy, behawioralny i poznawczy, przejawiane przez badaną młodzież różnią się od tradycyjnych wzorów. Wiedza badanych na temat pszczół opiera się na najnowszych odkryciach biologów i siągnięciach współczesnych hodowców. Głęboko tradycyjny sposób postrzegania pszczół spotyka się z nowoczesnością wiedzy i hodowli.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bukraba-Rylska, I. (2005). Kultura ludowa w społecznej (pod)świadomości. W: Tradycja z przyszłością: kultura ludowa w mediach. Trzecia Konferencja Etnologiczna, Sandomierz 15–16 kwietnia 2005 (s. 15–34). Sandomierz: Towarzystwo Naukowe Sandomierskie.
2.Bystroń, J.S. (1917). Studia nad zwyczajami ludowymi. Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny, seria II, t. 35.
3.Bystroń, J.S. (1980). Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
4.Gloger, Z. (1876). Przesądy pszczolarskie, myśliwskie i rolnicze, Biblioteka Warszawska, T. 4, Serya V, Zeszyt 12, 552–553.
5.Główna księga ewidencyjna uczniów (uczennic). Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Pszczelej Woli.
6.Ibis-Wróblewski, A. (1991). Czy trzeba podnosić ludowe do ludzkości. Kazimierz 1991. 25 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych (folder). Kazimierz nad Wisłą (autorka korzystała z przedruku opublikowanym w: „Gadki z Chatki” 2001, nr 35–36).
7.Jakim powinien być pszczelarz (1931). Pszczelarz. Miesięcznik dla spraw pszczelarskich, 10 (październik), rok II, s. 3.
8.Kamiński, A., Karłowicz, L. (1980). Państwowe Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli w latach 1945–1980. Pszczela Wola: Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Końskowoli.
9.Kącki, W., Ostroróg, J. (1614). Nauka koło pasiek z informaciey Pana Walentego Kąckiego anno M.DC.XII. w Komarnie u mnie Jana Ostroroga wojewody poznanskiego spisana. Zamość.
10.Kępa, I. (2004). Szkoła pszczelarska w Pszczelej Woli w latach 1944–2003. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Górczyńskiej, UMCS, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, mps, Lublin.
11.Kluk, J.K. (1780). Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historii naturalnej początki i gospodarstwo. Potrzebnych i pożytecznych domowych chowanie, rozmnożenie, chorób leczenie, dzikich łowienie, oswojenie, zażycie, szkodliwych zaś wygubienie. T. 4: O owadzie i robakach. Warszawa.
12.Kowalski, P. (2007). O symbolice miodu. W: P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Lelewel, J. (1856). Pszczoły i bartnictwo w Polszcze. Poznań.
14.Marody, M. (2000). Postawa. W: Encyklopedia socjologii, t. 3 (s. 151–155). Warszawa: Oficyna Naukowa.
15.Mazak, S. (1958). W pierwszą rocznicę śmierci Jakuba Kani, Pszczelarstwo, 10.
16.Mead, M. (1978). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: PWN.
17.Merton, R.K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Nowak, S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych. W: S. Nowak (red.), Teorie postaw (s. 17–88). Warszawa: PWN.
19.Olędzki, J. (1964). Pasiecznictwo na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej od końca XIX do połowy XX wieku. W: A. Kutrzeba-Pojnarowa (red.), Kurpie Puszcza Zielona, t. 2 (s. 174–193). Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.
20.Rocznik (2010). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010. Warszawa: GUS.
21.Rocznik (2014). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014. Warszawa: GUS.
22.Semkiw, P. (2014). Sektor pszczelarski w Polsce w 2014 roku, Puławy. Pobrane z: http://www.inhort.plfilesprogram_wieloletniwykaz_publikacjiobszar33.3_Opracowanie_1_2014.pdf.
23.Skudrzyk, A., Urban, K. (2010). Małe ojczyzny. Świadomość językowo-kulturowa społeczności lokalnych. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
24.Skuza, Z.A. (2008). Ginące zawody w Polsce. Warszawa: Muza.
25.Sobisiak, W. (1964). Pszczelnictwo. W: J. Burszta (red.), Kultura ludowa Wielkopolski, t. 2 (s. 215–266). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
26.Turowski, J. (1995). Socjologia wsi i rolnictwa, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
27.Wilczyńska, E. (2013). Symbolika pszczół i mrówek w polskiej kulturze ludowej. TEKSTURA. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy, 1 (4), 17–25.
28.Wróblewski, R. (1997). Wierzenia i obyczaje pszczelarzy polskich. Nowy Sącz: Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik.
29.Żukowski, R. (1965). Bartnictwo w Zagajnicy Łomżyńskiej w okresie od XVI do połowy XIX wieku. Białystok: Białostockie Towarzystwo Naukowe.