Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2017.1-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1/2017
Wokół miejsca. Integracja i tożsamość mieszkańców Elbląga i okolic
(Around the Place. Integration and Identity of the Inhabitants of Elbląg and its Surroundings)

Authors: Karolina Ciechorska-Kulesza
Uniwersytet Gdański
Keywords: place place identity social activity Western and Northern Territories
Year of publication:2017
Page range:12 (47-58)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Elbląg and its surroundings, that is region(s) of poorly developed distinctiveness, is characterized by the instability of its borders and numerous administrative reforms, which are a signifcant element of the complex processes of “ingrowing” and “being at home”. Besed on her own empirical studies which rely mainly on interviews with local leaders, the author presents the elements which contribute to the formation of place identity. The place turns out to be the category based on which the community is described, as well as its transformations, the degree of integration and social activity of its inhabitants. On the foundation of the place identity, a “new”, “modern” identity is built, one supposed to fll the “empty space” after 1945. The concept of place allows for avoiding the issue of naming the area in regional and local categories, resulting from, among other factors, the “artifciality” and “unnaturalness” of the region and particular subregions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Buczyńska-Garewicz, H. (2006). Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni. Kraków: Universitas.
2.Ciechorska-Kulesza, K. (2016). Tożsamość a przestrzeń w warunkach niestabilnych granic. Przypadek byłego województwa elbląskiego. Gdańsk: Instytut Kaszubski.
3.Danilewicz, W. (2016). Doświadczenia miejsca w przestrzeni globalnej – perspektywa pedagogiczna. Pedagogika Społeczna, 59 (1), 81–93.
4.Dymnicka, M. (2011). Od miejsca do nie-miejsca. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 36, 35–52.
5.Geertz, C. (2005). Religia jako system kulturowy. W: C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje (s. 110–150). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6.Gołdyka, L. (1976). W sprawie pojęcia przestrzeni społecznej. Kultura i Społeczeństwo, 2, 193–201.
7.Jałowiecki, B. (2011). Miejsce, przestrzeń, obszar. Przegląd Socjologiczny, 60 (2–3), 9–28.
8.Kapralski, S. (2010). Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Próba refleksji teoretycznej. W: S. Kapralski (red.), Pamięć, przestrzeń, tożsamość (s. 9–46). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
9.Kopczyńska, E. (2009). Dynamika kształtowania prywatnej ojczyzny na przykładzie Ziemi Lubuskiej. W: D. Rancew-Sikora (red.), Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej (s. 203–218). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
10.Kwon, M. (2002). One Place After Another. Site-specifc Art and Locational Identity. Cambridge, MA: MIT Press.
11.Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
12.Nieroba, E., Czerner, A., Szczepański, M. (2009). Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe jako dyskursywny obraz rzeczywistości społecznej. W: E. Nieroba, A. Czerner, M. Szczepański (red.), Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym (s. 17–36). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
13.Niziołek, K. (2015). Czy street-art jest sztuką społeczną? Kulturotwórczy i obywatelski sens sztuki ulicznej w perspektywie koncepcji społecznych enklaw. Pogranicze. Studia Społeczne, 26, 49–74.
14.Rewers, E. (2005). Post-polis. Wstęp do flozofi ponowoczesnego miasta. Kraków: Universitas.
15.Simmel, G. (2008). Pisma socjologiczne. Warszawa: Ofcyna Naukowa.
16.Tuan, Y.-F. (1975). Place: An Experiential Perspective. The Geographical Review, 65, 151–165.
17.Tuan, Y.-F. (1987). Przestrzeń i miejsce. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
18.Urwanowicz-Rojecka, E. (2015). Od sztuki site-specifc po sztukę partycypacyjną. Sztuka zaangażowana – wybrane współczesne teorie i praktyki artystyczne. Pogranicze. Studia Społeczne, 26, 31–47.
19.Wojciechowski, K. (1998). Koncepcje przestrzeni geografi humanistycznej. W: S. Symotiuk,
20.G. Nowak (red.), Przestrzeń w nauce współczesnej (s. 141–154). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
21.Znaniecki, F. (1984). Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem. W: F. Znaniecki, J. Ziółkowski, Czym jest dla Ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy: 1928/1964 (s. 31–175). Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
22.Znaniecki, F. (2011). Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej. W: M. Malikowski, S. Solecki (opr.), Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Teksty źródłowe (s. 122–146). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
23.Żmudzińska-Nowak, M. (2010). Miejsce. Tożsamość i zmiana. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.