Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018 (94) cz. 1
Measuring problems and performance assessing in the capital group
(Problemy pomiaru i oceny dokonań w grupie kapitałowej)

Autorzy: Edward Nowak
Prof. dr hab. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Słowa kluczowe: ocena dokonań pomiar dokonań zarządzanie dokonaniami grupa kapitałowa mierniki dokonań
Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (267-273)
Klasyfikacja JEL: M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – głównym celem artykułu jest ukazanie specyfiki i złożoności systemu pomiaru i oceny dokonań w grupie kapitałowej, obejmującego całą grupę oraz jednostki zależne wchodzące w skład grupy. Metodologia badania – zastosowana metodyka badań obejmuje krytyczną analizę literatury z zakresu rachunkowości zarządczej, metody dedukcji i indukcji oraz wnioskowania logicznego. Wynik – w artykule wyspecyfikowano główne problemy przeprowadzania pomiaru i oceny dokonań w grupach kapitałowych wynikające ze złożoności ugrupowań gospodarczych. . Oryginalność/Wartość – wywody zaprezentowane w artykule maja teoretyczny charakter, jednakże po-czynione ustalenia mogą być odniesione do praktycznego zastosowania omawianych metod w pomiarze i ocenie dokonań w grupach kapitałowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogan Ch.E., English M.J. (2006), Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wy-dawnictwo Helion, Gliwice.
2.Kaplan R.S., Norton D.P. (2006), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działania, Wydawnic-two Naukowe PWN, Warszawa.
3.Kowalewski M. (2016), Pomiar dokonań przedsiębiorstwa, w: E. Nowak (red.) Zarządza-nie dokonaniami w organizacjach, PWE, Warszawa.
4.Kowalewski M. (2018), Zarządzanie dokonaniami w grupach kapitałowych, w: E. Nowak (red.) Rachunkowość zarządcza w grupach kapitałowych, CeDeWu, Warszawa.
5.Lew G. (2018), Ośrodki odpowiedzialności grupy kapitałowej, w: E. Nowak (red.) Ra-chunkowość zarządcza w grupach kapitałowych, CeDeWu, Warszawa.
6.Mikel H., Schroeder R. (2001), Six sigma. Wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
7.Nowak E. (2017), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
8.Nowak E. (2018), Grupa kapitałowa jako podmiot rachunkowości zarządczej, w: E. Nowak (red.) Rachunko-wość zarządcza w grupach kapitałowych, CeDeWu, Warszawa.
9.Nowak E. (2011), Wielowymiarowość systemu oceny dokonań przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 182.
10.Sikacz H. (2011), Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych, Wolters Kluwer Polska, War-szawa.
11.Szydełko M. (2018), Benchmarking w grupach kapitałowych, w: E. Nowak (red.) Rachun-kowość zarządcza w grupach kapitałowych, CeDeWu, Warszawa.