Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     DOI: 10.18276/frfu.2018.93-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2018 (93)
Zwiększenie roli i odpowiedzialności biegłych rewidentów w ograniczaniu manipulowania sprawozdaniami finansowymi

Autorzy: Wojciech Naruć
Słowa kluczowe: asymetria informacji kreatywna rachunkowość manipulacje księgowe spółka publiczna
Rok wydania:2018
Liczba stron:18 (67-84)
Klasyfikacja JEL: G30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest wskazanie roli i odpowiedzialności biegłych rewidentów w ograniczaniu kreatywnej rachunkowości szczególnie w spółkach publicznych, w których akcjonariusz jest biernym inwestorem. Manipulowanie sprawozdaniami finansowymi przedsiębiorstw stanowi jeden z kluczowych problemów ekonomicznych obecnej gospodarki. Skutki takich działań mogą wpływać zarówno na sytuację finansową inwe-stora (zmiana wartości rynkowej akcji spółki, wielkość wypłaty dywidendy), a także na wielkość odprowadza-nego podatku dochodowego. Metoda badania – Analiza częstotliwości badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów w największych spółkach publicznych w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Afery finansowe, Enron, http://www.aferyfinansowe.pl/afery-finansowe-na-swiecie/enron/ (30.06.2018).
2.Burczyc A. (2012), Ustawa Sarbanesa-Oxleya i jej następstwa dla działalności audytorów oraz zarządów spółek. w: B.Nita (red.), Rachunkowość zarządcza w działalności przedsiębiorstw i instytucji (s. 43–53), Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 268.
3.Garbicz M., Staniek Z. (2010), Mikroekonomia. Problemy zawodności rynku, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
4.Komisja Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/o_nas/komisja (12.06.2018).
5.Korzeniowski P., Enron - czyli historia powstania definicji kreatywnej księgowości, Finance News, http://www.financenews.ue.wroc.pl/?p=modules&n=artykuly&id=16 (30.06.2018).
6.Library Economics Liberty (2008), The concise encyclopedia of economics, George A. Akerlof, http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Akerlof.html (12.06.2018).
7.Lista firm audytorskich prowadzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, https://www.pibr.org.pl /pl/search/auditor?firmy=1&name=&post_code=&city= (30.06.2018).
8.Lista spółek, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, https://www.gpw.pl/spolki (08.06.2018).
9.Ranking najlepszych firm audytorskich, Rzeczpospolita 26.04.2017, http://www.rp.pl/ranking_audytorow (30.06.2018).
10.Raport bieżący GetBack S.A. nr 39/2018 z dn. 16.04.2018 r. - Informacja dotycząca istotnego finansowania.
11.Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK GetBack za rok obrotowy kończący się 30.06.2017 r., 19.09.2017 r.
12.Rejestr biegłych rewidentów prowadzony jest przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, https://www.pibr.org.pl/pl/search/auditor?biegli=1 (30.06.2018).
13.Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za okres 6 miesięcy zakończony dn. 30.06.2017, podpisany 19.09.2017.
14.Uchwała nr 373/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu na rynku regulowanym instrumentami finansowymi spółki GetBack S.A.).
15.Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Dz. U. z 2016 r. poz. 2259, z 2017 r. poz. 624, 1491, 1529, z 2018 r. poz. 538, 702, 1000.
16.Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650.
17.Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz. U. z 2016 r. poz. 1000, 1948.
18.Wąsowski W. (2010), Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Warszawa: Difin.
19.Wstępne niezaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017, 30.05.2018.
20.Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, wrzesień 2017.