Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.93-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2018 (93)
Zasady podatkowe Adama Smitha jako postulaty sprzyjające przestrzeganiu prawa podatkowego

Autorzy: Monika Pasternak-Malicka
Politechnika Rzeszowska
Słowa kluczowe: zasady podatkowe sprawiedliwość podatkowa uchylanie się od opodatkowania
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (85-95)
Klasyfikacja JEL: H24 H26 D63 B12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – podstawowym celem niniejszej publikacji jest wskazanie, czy niestosowanie klasycznych zasad podatkowych Adama Smitha w podatku dochodowym od osób fizycznych może skutkować łamaniem prawa podatkowego, a zatem zwiększać skłonność podatników do oszustw fiskalnych. Metodologia badania – realizacja celu wymagała wykorzystania metod opisowo- statystycznych, a także metody bezpośredniej – kwestionariuszowej. W artykule posłużono się fragmentami własnych badań ankietowych z lat 2007-2018, w celu dokonania próby oceny zasad podatkowych w daninie osobistej w ujęciu subiektywnym. Wynik – przeprowadzona analiza wskazuje, iż nastawienie wobec obowiązków podatkowych społeczeństwa wydaje się być pochodną rozwiązań, jakie stosuje prawodawca podatkowy i może po części motywować do oszustw podatkowych. Oryginalność/ wartość – zasadniczą wartością tej publikacji jest analiza zasad Adama Smitha w podatku osobistym w aspekcie oszustw podatkowych. Znamiona oryginalności nadają natomiast prezentowane badania empiryczne przeprowadzone wśród gospodarstw domowych
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzeziński, B., Nykiel, W. (2009). Zasady ogólne prawa podatkowego. W: B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe.Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie (s. 1-581). Toruń: TNOIK.
2.Cieślukowski, M., Kańduła, S., Kijek, I. (2002). Polski system podatkowy. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
3.Denek, E., Sobiech, J., Wolniak, J. (2001). Finanse publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Fedorowicz, Z. (1965). Instytucje finansowe. Warszawa: PWE.
5.Fiuk, G. (2005). e-Podatki. Elektroniczne usługi nowoczesnego państwa. Pobrano z: https://www.systim.pl/d/e-deklaracje-konferencje-2005-fiwa4-pdf-Fiuk.html (15.04.2018).
6.Gajl, N. (1992). Teorie podatkowe w świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Gaudemet, P.M., Molinier, J. (2000). Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
8.Głąbiński, S. (1902). Wykład nauki skarbowej. Lwów: Wydawnictwo Gybrynowicz i Schmidt. Pobrano z: www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/78750/Glabinski_S_Nauka_skarbowosci.pdf (15.04.2018).
9.Głuchowski, J. (2006). Polskie prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
10.Gomułowicz, A. (2001). Zasady podatkowe wczoraj i dziś. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
11.Gomułowicz, A., Małecki, J. (2013). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
12.Grabowski, M. (red.) (1995). Szara strefa w transformacji gospodarki. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
13.Jurewicz, K. (2003). Podatki. Zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo A.M.R.
14.Koperkiewicz-Mordel, K., Nykiel, W., Chrościelewski, W. (2006). Polskie prawo podatkowe. Warszawa: Difin.
15.Kosek-Wojnar, M. (2012). Zasady podatkowe w teorii i praktyce. Warszawa: PWE.
16.Litwińczuk, H. (red.) (2006). Prawo podatkowe przedsiębiorców. Gdynia: Dom Wydawniczy ABC.
17.Lityńska, A. (1988). Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
18.Neumark, F. (1970). Grundsälze der Besteuerung in Vergangenheit und Gegenwart. Wiesbaden: F. Steiner.
19.Owsiak, S. (2017). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Ożóg, H. (2003). Logika reformy. Przegląd Podatkowy, 5.
21.Pietrewicz, M. (1998). Polityka fiskalna. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, Poltext.
22.Rybarski, R. (1935). Nauka skarbowości. Warszawa: Wyd. Horizon. Pobrano z: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=125885&from=publication (15.04.2018).
23.Smith, A. (2003). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24.Tax administration 2015. Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. OECD 2015. Pobrano z: http://www.oecd.org/ctp/administration/tax-administration-23077727.htm (15.04.2018).