Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.93-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2018 (93)
Zarządzanie dokumentacją cen transferowych w zakresie ujawnień w sprawozdawczości finansowej

Autorzy: Marcin Stępień
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Słowa kluczowe: zarządzanie podatkami dokumentacja cen transferowych sprawozdawczość finansowa
Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (123-129)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest identyfikacja i opis zależności ujawnień w zakresie dokumentacji cen transferowych a sprawozdawczością finansową podmiotów gospodarczych. Metodologia badania – W artykule zawarto monograficzną metodologię badania, wykorzystując infor-macje w formie jakościowo - opisowej. Poddano metodzie analizy i konstrukcji logicznej piśmiennictwo istniejące w zakresie badanego zagadnienia, uwzględniając istniejący zakres prawa podatkowego. Wynik – Wynikiem badań jest kwantyfikacja różnic i podobieństw w zakresie ujawnień aktywów, funkcji, ryzyk i realizowanych przez podmiot strategii w obszarze prawa podatkowego i bilansowego. Oryginalność/Wartość – Jednym z elementów szeroko rozumianego otoczenia ekonomicznego, jest sys-tem rachunkowości dostarczający odbiorcom informacji o wynikach jednostki i sytuacji majątkowo-finansowej. Do szeroko rozumianego otoczenia ekonomicznego zaliczamy również otoczenie fiskalne. Prawo podatkowe, służąc głównie celom fiskalnym państwa, realizuje jedną z podstawowych funkcji systemu podatkowego, do których należy funkcja fiskalna. Prawo bilansowe służy główne do informowania właścicieli kapitałów jednostki o szeroko rozumianych wynikach finansowych uzyskiwanych przez jednostki gospodarcze. Zmiany w zakresie ujawnień danych ekonomicznych w zidentyfikowanych dwóch systemach, stanowią istotny element zarządzania generowanymi przez podmiot informacjami zarówno w zakresie podatków jak i sprawozdawczości finansowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hońko, S. (2017). Informacja dodatkowa szyta na miarę. Pobrane z https://rachunkowosc.com.pl /informacja_dodatkowa_szyta_na_miare (30.04.2018).
2.Iwin-Garzyńśka, J. (2017). Znaczenie ksiąg rachunkowych w określaniu podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, Finanse, Rynki Finansowe , Ubezpieczenia, nr 3/2017 (87), s. 162.
3.Krajowy Standard Rachunkowości nr 9, Sprawozdanie z działalności. pkt 6.2.
4.Krzywda, D. (1999). Rachunkowość finansowa, Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
5.Messner, Z. (2001). Podstawy rachunkowości, Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
6.Nowak, E. (1998). Rachunkowość-kurs podstawowy, Warszawa: PWE.
7.Prawo bilansowe a prawo podatkowe. (2007). pod red. B. Micherdy. Warszawa: DIFIN.
8.Skrzywan, S. (1969). Teoretyczne podstawy rachunkowości, Warszawa: PWE.
9.Stępień, M. (2017). Elementy zarządzania cenami transferowymi w aspekcie obszarów zastosowań rachunkowości. Studia Ekonomiczne. Zaszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 333, 226-235.
10.Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 1100).
11.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), art. 3, pkt 10.
12.Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (T.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.).
13.Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (T.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm.), art. 9a, ust. 2b.
14.Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (T.j. Dz. U z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.), art. 25a, ust. 2b.
15.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1932), art. 2.
16.www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/(odczyt z dnia 02.04.2018r.).
17.Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych. (2016) [w] Standardy MSSF, Warsza-wa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny.