Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-37
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Nadwyżkowe saldo gotówki jako składnik aktywów nieoperacyjnych w dochodowej wycenie przedsiębiorstwa – kwestie metodyczne

Autorzy: Jarosław Nowicki
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstwa aktywa nieoperacyjne nadwyżkowe saldo gotówki
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (431-442)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest wskazanie właściwego rozwiązania metodycznego w odniesieniu do szacowania nadwyżkowego salda gotówki jako składnika aktywów nieoperacyjnych w dochodowej wycenie przedsiębiorstwa. W szczególności w artykule rozważa się, czy przyszłe przeznaczenie zgromadzonych na dzień wyceny środków pieniężnych powinno wpływać na wysokość nadwyżkowego salda gotówki. Metodologia badania – Artykuł ma charakter metodyczny, bowiem odnosi się do metody wyceny dochodowej przedsiębiorstwa. Analiza właściwych rozwiązań metodycznych odbywa się na podstawie modelu analitycznego bazującego na studium przypadku wyceny przedsiębiorstwa. Wynik – W wyniku analizy zaprezentowanej w artykule stwierdza się, że przewidywane w prognozie finansowej wykorzystanie gotówki na pokrycie wydatków inwestycyjnych nie powinno wpływać na kwestię ustalania nadwyżkowego salda gotówki dla potrzeb wyceny, chyba że wiadomo, iż przedsiębiorstwo nie mogłoby sfinansować zakładanych w prognozie wydatków inwestycyjnych w inny sposób niż tylko z własnych środków. Oryginalność/wartość – Kwestia uwzględniania w szacowaniu poziomu nadwyżkowego salda gotówki w wycenie dochodowej przedsiębiorstwa jego perspektyw rozwojowych i wykorzystania zgromadzonych środków pieniężnych na finansowanie przewidywanych w prognozie wydatków inwestycyjnych nie była dotychczas podnoszona w literaturze. Dlatego wyniki przeprowadzonej analizy mogą być oceniane jako oryginalne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Athanassakos G. (1995). The discounted cash flow-based valuation methodology as treated by a public market transaction. The University of Western Ontario: Ben Graham Chair in Value Investing. Pobrano z: http://www.bengrahaminvesting.ca/Resources/DCF_tested_in_Public_transaction.pdf (29.04.2016).
2.Benninga S.Z., Sarig O.H. (2000). Finanse przedsiębiorstwa: metody wyceny. Warszawa: WIG Press.
3.Damodaran A. (2002). Investment Valuation. Second Edition. New York: John Wiley & Sons.
4.Damodaran A. (2005). Dealing with Cash, Cross Holdings and Other Non–Operating Assets: Approaches and Implications. Working Paper. Stern School of Business. September.
5.Damodaran A. (2007). Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wyd. 2. Gliwice: ONEPRESS.
6.Dudycz T. (2010). Ustalanie poziomu środków pieniężnych niezbędnych dla utrzymania płynności. W: J. Duraj (red.), Prywatyzacja, efektywność i finansowanie przedsiębiorstw. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7.Fierla A. (2008). Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi. Warszawa: SGH.
8.Frąckowiak W. (red.) (1998). Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
9.Hawawini G., Viallet C. (2007). Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy. Warszawa: PWE.
10.Janas M. (2006). Gotówka – niezarządzany aktyw przedsiębiorstwa. e–Finanse. Finansowy Kwartalnik Internetowy, 2.
11.Nowicki J. (2010). Wpływ domyślnych założeń dochodowych metod wyceny na traktowanie aktywów nieoperacyjnych i stopy wzrostu dochodów w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa. W: J. Sobiech (red.), Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu.
12.Pignataro P. (2013). Financial Modeling & Valuation. Hoboken: Wiley.
13.Szczepankowski P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Śpiewak T. (2012). Kierunki modyfikacji metody Baumola zarządzania środkami pieniężnymi – model linii kredytowej. W: A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. T. 2. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
15.Wawryszuk-Misztal A. (2012). Wpływ płynnych zasobów aktywów na wycenę przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, XLVI (1).