Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 2
Socially Responsible Investments, as a Trend on the European Capital Market
(Inwestycje społecznie odpowiedzialne jako trend na europejskim rynku kapitałowym)

Autorzy: Dominik Sadłakowski
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu odpowiedzialnie społecznie inwestowanie
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (279-287)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Diagnoza sytuacji na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Europie. Cele poboczne: nakreślenie ram teoretycznych społecznej odpowiedzialności biznesu oraz inwestycji społecznie odpowiedzialnych oraz wykazanie ścisłej zależności między nimi oraz charakterystyka rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Europie. Metodologia – W artykule wykorzystano metodę krytycznej analizy literaturowej z zakresu CSR oraz SRI. Dodatkowo w pracy posłużoną się metodą analizy danych wtórnych pochodzących z raportów FTSE4Good, Eurosif oraz Vigeo. Wynik – Wykazanie zależności miedzy rozwojem indeksów CSR, a inwestycjami społecznie odpowiedzialnymi oraz wykazania rentowności tego typu inwestycji. Oryginalność/wartość – W artykule przedstawiono zmiany, w zakresie rozwoju indeksów oraz inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Europie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk J. (2013). Indeksy zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu wartością spółek giełdowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64 (1), 9–20.
2.Duliniec A. (2015). Inwestowanie społecznie odpowiedzialne – przejściowa moda czy trwała tendencja? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 1, 39–49.
3.European SRI Study 2014, http://www.eurosif.org (15.04.2016).
4.FTSE, www.ftse.com/Analytics (1.04.2016).
5.Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych. Przewodnik dla CEO i executives, http://
6.www.csrinfo.org (27.04.2016).
7.Jastrzębska E. (2011). CSR a kryzys, in: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, red.
8.Pisz Z., Rojek-Nowosielska M., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 156.
9.Krupa D. (2012). Fundusze inwestycyjne odpowiedzialnie społecznie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, XLVI, 307–316.
10.Markowitz H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, 7 (1), 77–91.
11.Norma Iso 26000 Społczena odpowiedzialność. Polski Komitet Normalizacyjny, http://www.pkn.pl (27.04.2016).
12.Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, KOM (2011) 681, http://eur-lex.europa.eu (15.04.2016).
13.Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie odpowiedzialnych społecznie produktów finansowych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, no. 2011/C 21/0F6.
14.Sobótka E. (2016). Inwestowanie społecznie odpowiedzialne – moda która przeminie czy szansa na realne zyski w długim okresie. Forward, 8/03/2016.
15.SRI Connect, http://www.sri-connect.com (15.04.2016). RaportGreen, Social and Ethical Funds in Europe The Retail Market (2014), Vigeo.
16.Bauer R., Koedijk K., Otten R., (2005). International evidence on ethical mutual fund performance and investment style. Journal of Banking & Finance, 29, 1751–1767.