Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-39
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017 (89) cz. 2
Publiczna oferta akcji – perspektywa ładu korporacyjnego

Autorzy: Agata Adamska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: akcjonariat ład korporacyjny emisja akcji IPO SPO
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (475-484)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań publicznej oferty akcji wynikających z zasad ładu korporacyjnego oraz weryfikacja hipotezy dotyczącej występowania różnic w przebiegu publicznych ofert akcji w zależności od przyjętego na danym rynku kapitałowym modelu systemu ładu korporacyjnego. Metodologia badania – Analiza literatury przedmiotu, która pozwoliła na postawienie hipotezy została uzupełniona analizą wartości i struktury publicznych ofert, jakie miały miejsce w Polsce i w całej Europie w latach 2006–2016. Wynik – Przeprowadzone porównanie struktury ofert publicznych w ramach zamkniętego i mieszanego systemu ładu korporacyjnego pozwoliło na stwierdzenie istotnych różnic zarówno pod względem statusu spółek przeprowadzających oferty, jak i przeznaczenia środków pozyskanych od inwestorów. Oryginalność/wartość – Artykuł dostarcza kolejnych dowodów na wpływ modelu systemu ładu korporacyjnego na decyzje podmiotów gospodarczych, w tym przypadku dotyczących pozyskiwania źródeł finansowania na rynku kapitałowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamska, A. (2015). Docelowe podwyższenie kapitału jako instrument lewarowania kontroli właścicielskiej. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 1 (13), 5–19.
2.Adamska, A., Staszkiewicz, P. (2015). Authorized capital as a risk management tool in emerging economies. The case of Poland. Folia Oeconomica, 1 (310), 7–20.
3.Davies, M., Schlitzer, B. (2008). The impracticality of an international “one size fits all” corporate governance code of best practice. Managerial Auditing Journal, 6 (23), 532–544.
4.Dąbrowski, T.J. (2009). Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, 9, 27–30.
5.Dudycz, T. (2013). Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
6.Fierla, A., Grygiel-Tomaszewska, A. (2017). Proces finansjeryzacji. W: A. Fierla (red.), Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Fijałkowska, D., Muszyński, M., Pauka, M. (2013). Zjawisko underpricingu a ład korporacyjny na rynku NewConnect. Zarządzanie i Finanse, 2/6 (11), 415–426.
8.Franks, J., Mayer, C. (1995). Ownership and Control. W: H. Siebert (red.), Trends in Business Organization: Do Participation and Co-operation Increase Competitiveness? Tübingen: Mohr (Siebeck).
9.Golec, A., Gabriel, B. (2014). Standardy ładu korporacyjnego jako czynnik determinujący wybór miejsca zagranicznego
10.debiutu giełdowego na przykładzie spółek ukraińskich. Studia Prawno-Ekonomiczne, 2 (XCI), 125–142.
11.Golec, A., Kurek, B. (2011). Ewolucja systemów nadzoru korporacyjnego w Stanach Zjednoczonych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, 1–2, 69–82.
12.Golec, M., Bukalska-Wrońska, E.M. (2014) Wycena kapitału własnego w procesie IPO. Studia Ekonomiczne. Zeszyty
13.Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2 (198), 27–35.
14.Jeżak, J., (2002). Czynniki determinujące efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych – wnioski z doświadczeń zachodnich. W: S. Rudolf (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
15.Jones III, A., Strand Norman, C. (2006). Decision Making in a Public Accounting Firm: An Instructional Case in Risk Evaluation, Client Continuance, and Auditor Independence within the Context of the Sarbanes-Oxley Act of 2002. Issues in Accounting Education, 4 (21), 431–447.
16.Kim, E.H., Purnanandam, A. (2014). Seasoned Equity Offerings, Corporate Governance, and Investments. Review of Finance, 3 (18), 1023–1057.
17.La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., Vishny, R.W. (1997). Legal determinants of external finance. Journal of Finance, 3 (52), 1131–1150.
18.Łukasik, G. (2010). Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
19.Mizerka, J. (2013). Finanse przedsiębiorstw – dwa typy podejścia. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1 (250), 40–48.
20.Morck, R., Yeung, B. (2009). Never waste a good crisis: An historical perspective on comparative corporate governance. NBER Working Paper 15042, Cambridge.
21.Ostaszewski, J., Cicirko, T., Kreczmańska-Gigol, K., Russel, P. (2009). Finanse spółki akcyjnej. Warszawa: Difin.
22.Ostrowska, E., Deryło, M. (2015). Determinanty rozwoju rynku emisji pierwotnych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1 (937), 101–114.
23.Postrach, K. (2014). Problemy ukrytych aportów w spółkach publicznych. Studia Prawno-Ekonomiczne, 2 (XCI), 293–308.
24.Samborski, A. (2013). Perspektywy i bariery konwergencji systemów nadzoru korporacyjnego. Studia Ekonomiczne.
25.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 141, 72−89.
26.Sosnowski, T. (2016). Struktura kapitału a sprzedaż akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy nowych spółek giełdowych w pierwszych ofertach publicznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 282, 210–226.
27.Szyszka, A. (2013). Szybkość procesu upublicznienia spółki a koniunktura giełdowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 766, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 433–441.
28.Urbanek, P. (2011). Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego modelu kontroli (na przykładzie polskich spółek publicznych). Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 9, 215–237.
29.Useem, M. (1998). Corporate Leadership in a Globalizing Equity Market. Academy of Management Executive, 4 (12), 43–59.
30.Wawryszuk-Misztal, A. (2014). Cele emisji akcji w pierwszej ofercie publicznej w okresie 2008–2013. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 14/2 (198), 86–94.