Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Płynność finansowa i wzrost przedsiębiorstw – analiza na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie

Autorzy: Rafał Wolski
Uniwersytet Łódzki

Monika Bolek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Słowa kluczowe: płynność finansowa wzrost przedsiębiorstw
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (307-317)
Klasyfikacja JEL: G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest ocena wpływu płynności finansowej na wzrost przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Metoda badania – Badanie regresji przekrojowo-czasowej przeprowadzono na danych rocznych, pochodzących z raportów finansowych badanych spółek. Wynik – Stwierdzono występowanie wpływu płynności finansowej na wzrost przedsiębiorstw. Spadek liczby dni w cyklu konwersji gotówki wpływa pozytywnie na wzrost przedsiębiorstw w każdej analizowanej perspektywie czasu. Stwierdzono również, że im większa spółka, tym mniejszy jest jej wzrost. Oryginalność/Wartość – Przeprowadzono badanie wpływu płynności finansowej na wzrost przedsiębiorstw w grupie spółek dojrzałych, notowanych na GPW i stwierdzono, że realizowana strategii płynności determinuje dynamikę ich wzrostu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bernstein, L.A. (1985). Again now: How do we measure cash flow from operations? Financial Analysts Journal, 74–77.
2.Bieniasz, A., Gołaś, Z. (2008). Zróżnicowanie i determinanty płynności finansowej w rolnictwie w świetle wybranych relacji majątkowo-kapitałowych i analizy regresji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 23–42.
3.Bolek, M., Wolski, R. (2011). Związek cyklu konwersji gotówki ze wskaźnikami płynności przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 158, 28–37.
4.Cai, S.B., Mu, W. (2015). A Study of Correlation between Asset Liquidity and Sustainable Growth Rate, 2015 5th International Conference on Applied Social Science (ICASS 2015), Pt 2. Advances in Education Research, 81, 137–142.
5.Czekaj, J., Dresler, Z. (1997). Podstawy zarządzania finansami firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Damodaran, A. (2007). Return on capital (ROC), return on invested capital (ROIC) and return on equity (ROE): measurement and implications. Stern School of Business.
6.Danbolt, J., Hirst, I.R., Jones, E. (2011). The growth companies puzzle: can growth opportunities measures predict firm growth? The European Journal of Finance, 1 (17), 1–25.
7.Davidsson, P., Wiklund, J. (2000). Conceptual and empirical challenges in the study of firm growth. W: D. Sexton, H. Landström (red.), The Blackwell handbook of entrepreneurship (s. 26–44). Oxford (MA): Blackwell.
8.Davies, D. (1993). Sztuka zarządzania finansami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Ezzamel, M., Mar‐Molinero, C. (1990). The distributional properties of financial ratios in UK manufacturing companies. Journal of Business Finance & Accounting, 1 (17), 1–29.
10.Fama, E. F., French, K. R. (2007). The anatomy of value and growth stock returns. Financial Analysts Journal, 6 (63), 44–54.
11.Golas, Z., Witczyk, A. (2010). Pojęcie i metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (15).
12.Jachna, T., Sierpińska, M. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Jaworski, J. (2008). Zastosowanie modelu zapasów gotówki Baumola w krótkoterminowej polityce finansowej małego przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 50.
14.Kusak, A., Kowalczyk, J. (2006). Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Warszawa: C.H. Beck.
15.Moss, J.D., Stine, B. (1993). Cash conversion cycle and firm size: a study of retail firms. Managerial Finance, 8 (19), 25–34.
16.Pushkar, D.I., Dragunova, E.V. (2016, October). Financial analysis as a tool for company strategy developing. In Actual Problems of Electronics Instrument Engineering (APEIE). 13th International Scientific-Technical Conference, 3, 279–283.
17.Sierpińska, M., Wędzki, D. (2007). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Skoczylas, W. (2000). Statyczna i dynamiczna analiza płynności finansowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 277. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 38.
19.Śliwa, J., Hajduk-Popławska K. (2006). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
20.Weinzimmer, L.G., Nystrom, P.C., Freeman, S.J. (1998). Measuring organizational growth: Issues, consequences and guidelines. Journal of Management, 2 (24).
21.Wędzki, D. (2006). Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
22.Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
23.Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa: przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
24.Woźniak, M., Fularz, A. (2012). Teoria organizacji rynku w praktyce: czy w komunikacji miejskiej stawiać na monopole, czy na konkurencję? Pobrano z: https://sites.google.com/a/instytutliberalny.org/instytut/hot-news-1/ekonometriaczywkomunikacjimiejskiejstawiacnamonopoleczynakonkurencje.