Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-50
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Reguła limitowanej nierównowagi samorządu województwa

Autorzy: Marek Dylewski
Słowa kluczowe: reguły fiskalne zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (631-642)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Analiza ewolucji i kształtowania się reguły limitowanej nierównowagi w JST, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu województwa. Metodologia badania – Wykorzystano grupę metod typowych dla nauk społecznych, jakimi są metody poznania empirycznego, a w szczególności obserwacja, porównanie i pomiar, który dokonano na szeregu czasowym lat 2008–2014. Wynik – Przeprowadzone badania pozwoliły z jednej strony na wskazanie ewolucji reguły limitowanej nierównowagi w JST. Wskazano również na kształtowanie się, na podstawie przeprowadzonych badań, limitowanej nierównowagi w samorządzie województwa. Oryginalność/wartość – Wskazano na ewolucję i kształtowanie się limitowanej nierównowagi w samorządzie województwa. Dokonano także oceny przestrzegania reguły limitowanej nierównowagi w badanych jednostkach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alesina A., Perotti R. (1994). The Political Economy of Budget Deficits, Working Paper No. 4637, National Bureau
2.of Economic Research, Cambridge.
3.Bank danych lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl (4.01.2016).
4.Baran B. (2013), Reguła średniookresowego celu budżetowego w Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa”
5.nr 11–12.
6.Debrun X., Kumar M.S. (2007), The Discipline-Enhancing Role of Fiscal Institutions: Theory and Empirical Evidence,
7.IMF Working Paper No. WP/07/171, International Monetary Fund.
8.Filipiak B. (2008), Finanse publiczne w systemie gospodarki rynkowej, w: Finanse publiczne. Podstawy teoretyczne
9.i praktyczne zastosowania, red. B. Filipiak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
10.Kantorowicz J. (2012), Reguły fiskalne – co się sprawdza?, „Analiza FOR” nr 3.
11.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
12.Kopits G., Symanski S. (1998), Fiscal policy rules, „IMF Occasional Paper” no. 162.
13.Lambertini L. (2006), Monetary-Fiscal Interactions with a Conservative Central Bank, „Scottish Journal of Political
14.Economy” vol. 53, no. 1.
15.Mankiw G. (2009), Brief Principles of Macroeconomics, South-Western Cengage Learning, Mason.
16.Marchewka-Bartkowiak K. (2010), Reguły fiskalne, „Analizy BAS” nr 7 (32).
17.Marchewka-Bartkowiak K. (2012a), Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych, „ Ekonomia i Prawo”
18.nr 3.
19.Marchewka-Bartkowiak K. (2012b), Nowe ponadnarodowe reguły budżetowe odpowiedzią na kryzys zadłużenia
20.publicznego w strefie Euro, „Studia Ekonomiczne” nr 1.
21.Neneman J. (2015), Finanse lokalne obywateli – ile spójności, ile autonomii?, „Samorząd Terytorialny” nr 1–2.
22.Public finances in EMU 2009. European Economy nr 5 (2009), red. M Buti, European Commission, Luxembourg.
23.Report on Public finances in EMU. European Economy nr 9 (2014), red. M Buti, L. Pench, European Commission,
24.Brussels.
25.Sprawozdania z działalności regionalnych izb rachunkowych i wykonania budżetu przez JST za lata 2008–2014
26.(2009–2015), Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa.
27.Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
28.Tornell, A., Lane P.R. (1999), The Voracity Effect, „American Economic Review” vol. 89, no. 1, s. 22–46.
29.Traktat o funkcjonowaniu UE, Dz.U. C 83 z 30.03.2010, wcześniej Traktat o Wspólnocie Europejskiej (TWE),
30.art. 119.
31.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
32.Ustawa z dnia 30 maja 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm. – akt uchylony).