Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.79-48
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Zasady ładu korporacyjnego a rentowność banków europejskich

Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (609-616)
Słowa kluczowe: zarząd corporate governance ryzyko rentowność bank
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Renata Karkowska

Abstrakt

Przykłady nadużyć finansowych w bankach, mające miejsce podczas ostatniego kryzysu, można tłumaczyć brakiem dostatecznego nadzoru w instytucjach finansowych. W odpowiedzi na to zwielokrotnieniu ulega siła nacisku na stosowanie zasad corporate governance wśród zarządzających i interesariuszy banków, tj. inwestorów. W kontekście zmieniającego się otoczenia gospodarczego i oczekiwań współczesnego społeczeństwa, poprawa otoczenia biznesu w Europie wydaje się uzasadniona. Czy wyniki instytucji finansowych są wrażliwe na zmiany zachodzące w zasadach ładu korporacyjnego? Jaki wpływ na rentowność banków ma wzrost kosztów na monitorowanie działań zarządów? Czy większa przejrzystość praw akcjonariuszy skutkuje lepszymi wynikami banków? Odpowiedzi na te i inne pytania są celem niniejszego badania. Wyróżnikiem niniejszej analizy jest zastosowanie szeregu indywidualnych miar ładu korporacyjnego w poszczególnych bankach, zamiast jednej opartej na bazie ogólnego indeksu. Badanie przeprowadzono dla okresu 2007–2014, dla 81 banków komercyjnych z 20 krajów europejskich. Wyniki badania okazały się niejednoznaczne, poddając w wątpliwość rosnący udział zasad ładu korporacyjnego w czynnikach wpływających na rentowność banków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aluchna M. (2007), Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Oficyna Wydawnicza SGH, War¬szawa.
2.Andres P., Vallelado E. (2008), Corporate governance in banking: The role of the board of directors, „Journal of Banking & Finance” vol. 32, s. 2570–2580.
3.Arellano M., Bond S. (1991), Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations, „Review of Economic Studies” vol. 58, no. 2, s. 277–297.
4.Beltratti A., Stulz R.M. (2012), The credit crisis around the globe: Why did some banks perform better? „Journal of Financial Economics” vol. 105, s. 1–17.
5.Caprio G., Laeven L., Levine R. (2007), Governance and bank valuation, „Journal of Financial Intermediation” vol. 16, s. 584–617.
6.Fortin R., Goldberg G., Roth G. (2010), Bank risk taking at the on set of the current banking crisis, „Financial Re¬view” vol. 45, s. 891–913.
7.Gillan S.L. (2006), Recent developments in corporate governance: an overview, „Journal of Corporate Finance” vol. 12, s. 381–402.
8.Gruszczyński M. (2006), Nadzór korporacyjny – badania ilościowe, „Przegląd Corporate Governance” nr 3 (7), s. 83–88.
9.Komisja Europejska. Zielona Księga. Polityka badania sprawozdań finansowych – lekcje wyciągnięte z kryzysu, Bruksela, 13.10.2009 r., KOM (2010)561.
10.Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki (2011), red. D. Dobija, I. Koładkiewicz, Wolters Kluwer, Warszawa.
11.Neumann R., Voetmann T. (1999), CEO turovers and corporate governance, Working Papers No. 10/1999, Copen¬nhagen Business School.
12.Sawicki K. (2013), Powołanie, zadania i funkcjonowanie komitetu audytu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze¬-cińskiego nr 757, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 58, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 383–392.
13.Shlaifer A., Vishny R. (1997), A survey of corporate governance, „Journal of Finance” vol. 52, s. 737–775.
14.Tamowicz P., Dzierżanowski M., Lepczyński B. (2001), Rating nadzoru korporacyjnego w polskich spółkach gieł¬dowych, IBnGR, Warszawa.
15.Weiner J., Pape J.C. (1999), A Taxonomy of Systems of Corporate Governance, „Corporate Governance. An Inter¬national Review” vol. 7, no. 2.
16.Zagorchev A., Gao L. (2015), Corporate governance and performance of financial institutions, „Journal of Econom¬ics and Business”.