Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.79-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Dylematy szacowania kosztu kapitału

Rok wydania:2016
Liczba stron:22 (349-370)
Słowa kluczowe: ryzyko koszt kapitału wycena przedsiębiorstw
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Dariusz Zarzecki

Abstrakt

W artykule przedstawiono podstawowe definicje ryzyka i omówiono rodzaje ryzyka w świetle teorii rynku kapitałowego. Omówiono istotę delewarowania indeksu beta i pokazano przykłady liczbowe delewarowania i powtórnego zlewarowania indeksu ryzyka. Zaprezentowano również aktualne stopy zwrotu i ryzyko dla różnych klas aktywów na amerykańskim rynku kapitałowym oraz kształtowanie się ryzyka sektorowego na przykładzie amerykańskich spółek giełdowych. Scharakteryzowano metodę szacowania kosztu kapitału własnego w spółkach prywatnych oraz estymację ryzyka łącznego i kosztu kapitału w największych spółkach giełdowych w Polsce. Wykazano brak związku pomiędzy podstawowymi wskaźnikami finansowymi a wskaźnikiem beta i wszystkimi kategoriami kosztu kapitału. Wynika to prawdopodobnie z błędnego oszacowania kosztu kapitału własnego. Wskazane jest prowadzenie dalszych badań w tym zakresie, a także doskonalenie metodyki i praktyki szacowania kosztu kapitału stosowanego zarówno przez polskie spółki giełdowe, jak i niepubliczne
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.2014 Valuation Handbook. Guide to Cost of Capital. Market Results Through 2013 (2014), Duff & Phelps, Chicago.
2.Armour S., Feintzeig R. (2014), Hobby Lobby Ruling Raises Question: What Does ‘Closely Held’ Mean? „Wall Street Journal”, June 30.
3.Brealey R., Myers S., Allen F. (2005), Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, Boston.
4.Copeland T., Koller T., Murrin J. (1990), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, New York.
5.Grinblatt M., Titman S. (2011), Financial Markets and Corporate Strategy, McGraw-Hill.
6.Hamada R.S (1972), The Effect of the Firm’s Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks, „Journal of Finance”, May.
7.Kasper L. (2008), The Butler Pinkerton Model for Company-Specific Risk – A Critique, „Business Valuation Review”, Winter.
8.MSCI Global Equity Indices, http:// http://www.msci.com/products/indexes.
9.Notoria OnLine (serwis finansowy – dostęp wrzesień 2014).
10.Ofer A.R., Sarig O., Bar-Hava K. (2007), New Tests of Market Efficiency Using Fully Identifiable Equity Cash Flows, Working paper, February.
11.Pratt S.P., Reilly R.F., Schweihs R.P. (1996), Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies, Irwin Professional Publishing, Chicago.
12.Pratt S.P., Grabowski R.J. (2010), Valuing a Business. Cost of Capital. Applications and Examples, John Wiley & Sons, Hoboken.
13.Ryzyko w rachunkowości (2008), red. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
14.S&P Global 1200, http://us.spindices.com/indices/equity/sp-global-1200.
15.Slee R., Paglia J.K. (2010), Private Cost of Equity Capital Model, „The Value Examiner, A Professional Development Journal for the Consulting Disciplines”, March/April.
16.Stewart III G.B. (1991), The Quest for Value, HarperBusiness, New York.
17.Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
18.Trugman G.R. (2012), Understanding Business Valuation. A Practical Guide to Valuing Small and Medium Sized Businesses, AICPA, New York.
19.Zarzecki D. (2010), Użyteczność metody składania w szacowaniu kosztu kapitału własnego, „Przegląd Organizacji” nr 2.
20.Zarzecki D. (2013), Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Zarzecki, Lasota i Wspólnicy, Szczecin.
21.Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon, I półrocze 2013 (2013), GUS, Warszawa.
22.Zyla M.L. (2013), Fair Value Measurement. Practical Guidance and Implementation, John Wiley & Sons, Hoboken.