Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Czynniki mające wpływ na ocenę projektu z perspektywy różnych interesariuszy

Autorzy: Radosław Ryńca

Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka
Słowa kluczowe: projekt czynniki oceny projektu interesariusze projektu
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (313-325)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest aktualnemu zagadnieniu oceny projektów, w tym w szczególności w identyfikacji czynników mających wpływ na powodzenie ich realizacji. Głównym celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie o czynniki determinujące realizację projektu w perspektywie różnych grup interesariuszy, w tym przede wszystkim w opinii kierowników i wykonawców projektów. Dla realizacji tego celu posłużono się kwerendą literatury oraz analizą badań własnych o charakterze ilościowym. Wyniki badań pokazały, że z perspektywy kierowników i wykonawców projektów najistotniejsze z czynników warunkujących przebieg projektów związane są bezpośrednio z samą charakterystyką i konstrukcją projektu oraz działalnością zespołów wykonawców. Problematyka ta jest ważna zarówno z powodów poznawczych, jak i praktycznych. Dostarcza bowiem użytecznej wiedzy zarówno z zakresu nauk o zarządzaniu, jak i zasobu informacji ważnych dla osób zarządzających projektami, jak i osób je realizujących.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Atkinson R. (1999), Project management: cost, time, quality. Two best guesses and phenomenon. It’s time to accept other success criteria, „International Journal of Project Management” vol. 17, no. 6.
2.Davis K. (2014), Different stakeholders groups and their perceptions of project success, „International Journal of Project Management” vol. 32.
3.Cooke-Davies T. (1990), Return of the Project managers, „Management Today. Business Information Management” vol. 47, s. 119–121.
4.Barclay C., Osei-Bryson K. (2009), Project performance development framework: an approach for developing performance criteria & measures for information systems (IS) project, „International Journal of Production Economics” vol. 124.
5.Belassi W., Tukei O.T. (1996), A New framwerok for determining critical success/ failure factors in projects, „International Journal of Project Management” vol. 14, no. 3, s.141–152.
6.Bryde D.J., Robinson L. (2005), Client versus contractor perspectives on Project success cirteria, „International Journal of Project Management” vol. 23.
7.Judgev K., Muller R. (2005), A retrospective look AT our evolving understanding of project success, „Project Management Journal” vol. 36, no. 4, s. 30–45.
8.Munns A.K., Bjermi B.F. (1997), The role of Project Management in achieving project success, „International Journal of Project Management” vol. 14, no. 2, s. 81–88.
9.Muler R., Turner J.R. (2007), Matching the project managers leadership style to project type, „International Journal of Project Management” vol. 25, s. 21–32.
10.Ryńca R. (2013), Czynniki mające wpływ na ocenę projektów badawczych realizowanych w uczelni przez instytucje finansujące projekty oraz podmioty współpracujące ze szkołą wyższą, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 291, s. 494–502.
11.Shenhar A.J., Divir D. (2007), Project management research: the challenge and opportunity, „Project Management Journal” vol. 3, no. 2, s. 93–99.
12.Turner J.R., Muller R. (2006), Choosing Appropriate Project Managers: Matching their Leadership style to the Type of Project, Project Management Institute, Newton Square.
13.Turner J.R. (1999), The Handbook of Project – Based Management: improving the processses for achieving strategic objectives, McGraw-Hill Publishing, London.
14.Turner J.R., Zolin R., Remington K. (2009), Modleing success on complex projects: multiple perspectives over multiple time frames, w: The proceedings of IRNOP9, red. H.G. Gemunden, The 9th Conference of the International Research Network of Organizing by Projects, Technical University of Berlin, Berlin.
15.Wang X., Huang J. (2006), The relationships between key stakeholders project performance and project success: perceptions of Chinese construction supervising engineers, „International Journal of Project Management” vol. 24, s. 253–260.
16.www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/slownik/Strony/Projekt.aspx?N=N.
17.Wysocki R.K. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, wyd. III, Helion, Gliwice.