Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.79-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (79)
Tempo wzrostu gospodarczego jako determinant odchylenia cen akcji od ich wartości fundamentalnych

Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (149-157)
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstwa wartość fundamentalna rynki kapitałowe
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Paweł Wnuczak

Abstrakt

Cel – Celem zaprezentowanego w niniejszym artykule badania jest weryfikacja hipotezy badawczej, zgodnie z którą tempo wzrostu gospodarczego wpływa na poziom odchylenia występującego między wartością rynkową a fundamentalną podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metodologia badania – Na potrzeby weryfikacji hipotezy badawczej oszacowano model regresji liniowej, w którym za zmienną objaśnianą przyjęto średnie kwartalne odchylenia między cenami fundamentalnymi a rynkowymi (OQ). Zmienną objaśniającą stanowiło średnie kwartalne tempo wzrostu (PKB). Różnicę między aktualnymi cenami akacji a ich wartościami fundamentalnymi wyznaczono na podstawie danych zawartych w 14 815 rekomendacjach, wydanych w okresie między 1 stycznia 2000 roku a 31 grudnia 2014 roku dla podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wynik – Uzyskane wyniki pozwalają sądzić że wraz ze spadkiem tempa wzrostu gospodarczego rośnie wartość odchylenia rynkowych cen akcji od ich wartości fundamentalnych. Oryginalność/wartość – W literaturze przedmiotu można znaleźć liczne badania przedstawiające zależności występujące między koniunkturą giełdową a koniunkturą gospodarczą. Tymczasem z perspektywy inwestorów giełdowych istotną kwestią może okazać się określenie momentów cyklu koniunkturalnego, w których warto kupować akcje spółek giełdowych, ze względu na to, że ich ceny nie odzwierciedlają realnej wartości przedsiębiorstw. Problem ten został objęty badaniem, którego wyniki zaprezentowano w artykule.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamopoulos A. (2010), Stock market and economic growth: an empirical analysis for Germany, „Business and Economic Journal” vol. 2010, BEJ-1, s. 1–12.
2.Buczek S.B. (2005), Efektywności informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
3.Diefenbach R.E. (1972), How Good Is Institutional Brokerage Research?, „Financial Analysts Journal” vol. 28, no. 1, s. 54–60.
4.Gajdka J., Brzeszczyński J., Schabek T. (2009), Koniunktura giełdowa a zmiany w realnej sferze gospodarki w Polsce, „Przegląd Organizacji” nr 7–8, s. 3–9.
5.Gode D.K., Sunder S. (1997), What makes markets allocationally efficient?, „Quarterly Journal of Economics” vol. 112, no. 2, s. 602–631.
6.Fama E.F. (1965), The Behavior of Stock Prices, „Journal of Business” vol. 38, no. 1, s. 34–105.
7.Fama E.F. (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, „The Journal of Finance” vol. 25, no. 2, s. 383–417.
8.Fama E.F. (1990), Stock Returns, Expected Returns, and Real Activity, „The Journal of Finance” vol. 45, no. 4, s. 1089–1108.
9.Fundowicz J. (2003), Koniunktura giełdowa a koniunktura makroekonomiczna, w: Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red. K. Piech, S. Pangsy-Kania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 147–151.
10.Gurgul H. (2006), Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
11.Hassapis C., Kalyvitis S. (2002), Investigating the links between growth and stock price changes with empirical evidence from the G7 economies, „Quarterly Review of Economics and Finance” vol. 42, no. 3, s. 543–575.
12.Jegadeesh N., Titman S. (1993), Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency, „The Journal of Finance” vol. 48, no. 1, s. 65–91.
13.Jegadeesh N., Titman S. (2001), Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations, „The Journal of Finance” vol. 56 no. 2, s. 699–720.
14.Jegadeesh N., Kim W.J., Krische S., Lee C. (2004), Analyzing the analysts: When do recommendations add value?, „The Journal of Finance” vol. 59, no. 3, s. 1083−1124.
15.Kester G.W. (1990), Market Timing with Small Versus Large-Firm Stocks: Potential Gains and Required Predictive Ability, „Financial Analysts Journal” vol. 46, no. 5, s. 63–69.
16.Mielcarz P., Podgórski B., Waremczuk P. (2007), Positive Recommendations and Abnormal Returns on the Warsaw Stock Exchange in 2005–2006, w: The Problems of Company Value Management, red. E. Urbańczyk, Publishing House Print Group.
17.Olsen R.A. (1998), Behavioral finance and its implications for stock price volatility, „Financial Analysts Journal” vol. 54, no. 2, s. 10–18.
18.Ozlen S. (2014), The Effect of Company Fundamentals on Stock Values, „European Researcher” vol. 71, no. 3–2, s. 595–602.
19.Peters E.E. (1997), Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa.
20.Szyszka A. (2003), Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
21.Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2000–2006, (2007), GUS, Warszawa.
22.Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2007–2011, (2012), GUS, Warszawa.
23.Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2008–2012, (2013), GUS, Warszawa.
24.Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2009–2014, (2015), GUS, Warszawa.
25.Rozeff S.M., Kinney W.R. Jr. (1976), Capital Market Seasonality: The Case of Stock Returns, „Journal of Financial Economics” vol. 3, no. 4, s. 379–402.
26.Stąpała J. (2012), Tempo zmian koniunktury gospodarczej i giełdowej w Polsce w latach 1998–2011, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 3 (LXXIV), s. 371–392.
27.Wnuczak P., Mielcarz P. (2009), Wpływ czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 17, s. 275–287.
28.Womack K.L. (1996), Do Brokerage Analysts’ Recommendations Have Investment Value?, „The Journal of Finance” vol. 51, no. 1, s. 137–167.
29.Zielonka P. (2003), Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych, Narodowy Bank Polski, „Materiały i Studia” nr 158.
30.Zielonka P. (2006), Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa.