Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016 (83) cz. 1
Kategoria małego podatnika w strategii podatkowej przedsiębiorstwa

Autorzy: Magdalena Jarczok-Guzy
Słowa kluczowe: mały podatnik metoda kasowa jednorazowy odpis amortyzacyjny
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (109-118)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego artykułu jest ukazanie kategorii małego podatnika jako narzędzia strategii podatkowej przedsiębiorstw. W opracowaniu omówiono warunki konieczne do spełnienia statusu małego podatnika oraz najważniejsze przywileje wiążące się z tą instytucją. Następnie przeprowadzono analizę wpływu wykorzystania przywilejów na wysokość ciężaru podatkowego z wykorzystaniem danych liczbowych. Metodologia badania – Analiza regulacji prawnych oraz symulacja skutków ekonomicznych na podstawie danych pozyskanych z istniejącego przedsiębiorstwa. Wynik – Kategoria małego podatnika jest narzędziem strategii podatkowej i zapewnia podatnikowi przywileje w podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykorzystanie tych przywilejów skutkuje odroczeniem płatności podatku w czasie oraz minimalizacją obciążenia. Oryginalność/wartość – Wskazanie na skutki ekonomiczne korzystania ze statusu małego podatnika przez przedsiębiorstwa w podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, A. (2014). Gospodarcze konsekwencje zmian w polskim podatku dochodowym od osób fizycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 52, 1, 13–26.
2.Bednarska, A. (2015). Jaką formę opodatkowania dochodu wybrać dla działalności budowlanej? Finanse i Prawo Finansowe. Journal of Financial Law, II (3), 7–16.
3.Ciupek, B., Famulska, T. (2013). Strategie podatkowe przedsiębiorstw. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
4.Kluzek, M. (2014). Rozwiązania podatkowe a płynność finansowa przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 198, 267–275.
5.Nenca, A., Zawadzka, D. (2014). Wybór formy opodatkowania dochodu mikroprzedsiębiorstw jako metoda optymalizacji podatkowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 818, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 68, 25–36.
6.Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Warszawa: C.H. Beck.
7.Stolarski, A. (2014). Wpływ optymalizacji podatkowych na płynność finansową przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 55, 4, 129–136.
8.Stolarski, A. (2015). Rachunki decyzyjne a wybór optymalnej formy opodatkowania dochodu przedsiębiorców. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 433–441.
9.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2012, poz. 361, z późn. zm.
10.Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2014, poz. 851, z późn. zm.
11.Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535, z późn. zm.
12.Walicka, M. (2012). Optymalizacja podatkowa w działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52.
13.www.nbp.pl statystyka i sprawozdawczość (18.04.2016).
14.Wyrzykowski, W. (2015). Optymalizacja podatkowa przedsiębiorców – granice prawa a granice bezpieczeństwa. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 13, 3/2, 35–50.