Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016 (84) cz. 2
Wpływ polityki Unii Europejskiej na kierunki zmian w polskim systemie edukacji

Autorzy: Katarzyna Maj-Waśniowska
Słowa kluczowe: zmiany w edukacji w Polsce program operacyjny Kapitał Ludzki metoda otwartej koordynacji europejskie poziomy odniesienia polityka edukacyjna Unii Europejskiej
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (151-168)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu podjęta została problematyka obejmująca politykę edukacyjną UE i jej wpływ na przemiany dokonujące się w obszarze edukacji w Polsce. Poruszony problem badawczy dotyczył w szczególności zakresu polityki edukacyjnej UE oraz celów tej polityki i sposobów pomiaru ich osiągania. Jego wyrazem jest postawiona hipoteza badawcza, zgodnie z którą istotne znaczenie dla osiągnięcia przez Polskę wyznaczonych przez UE celów polityki edukacyjnej miało wykorzystanie środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii. W celu weryfikacji tak sformułowanej hipotezy w pierwszej kolejności dokonano charakterystyki polityki edukacyjnej UE, jej celów i metod stosowanych w ich realizacji. Następnie dokonano analizy stopnia osiągnięcia tych celów przez Polskę i zakresu wsparcia ich realizacji środkami europejskimi. W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zmiany zachodzące w polityce edukacyjnej w Polsce związane były z realizacją celów polityki edukacyjnej UE i przy wsparciu finansowym w ramach funduszy strukturalnych. Ponadto rezultaty badań pozwalają stwierdzić, że Polsce dotychczas nie udało się osiągnąć wszystkich celów polityki edukacyjnej UE określonych przez europejskie wskaźniki odniesieni, aczkolwiek w kontekście poruszanego problemu badawczego pozytywnie należy ocenić komplementarność działań finansowanych ze środków unijnych z celami programów UE.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Co warto wiedzieć o kierunkach zmian w edukacji, aby skutecznie realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego (2010). Warszawa: MEN.
2.Dziewulak, D. (1997). Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa: Żak.
3.Education and Training Monitor 2012 (2012). Luxembourg: European Commission, Publications Office of the European Union.
4.Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010 (2002). Luksemburg: Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji i Kultury, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot Europejskich.
5.Edukacja w UE. MEN. Pobrane z: https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/unia-europejska/edukacja-w-ue.html (25.03.2016).
6.Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
7.Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 3.03.2010. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-Serv.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF (15.03.2016).
8.Fundusze unijne dla oświaty w nowej perspektywie finansowej 2014–2020. MEN. ponrane z: http://efs.men.gov.pl/dodatki/moc-w-regionach/index.html (16.01.2014).
9.Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z 21.11.2008 w sprawie przygotowania młodzieży na wyzwania XXI wieku: program europejskiej współpracy w dziedzinie szkolnictwa. Dz.Urz. UE C 319 z 13.12.2008.
10.Konkluzje Rady na temat poziomu odniesienia w dziedzinie mobilności edukacyjnej. Dz.Urz. UE C 372 z 20.12.2011.
11.Konkluzje Rady z 5–6.05.2003 w sprawie poziomów referencyjnych wyznaczających średni europejski wynik w zakresie kształcenia i szkolenia (poziomy odniesienia) (dok. 8981/03).
12.Konkluzje Rady z 12.05.2009 w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Dz.Urz. UE C 119/02 z 28.05.2009.
13.Language Competences for Employability, Mobility and Growth Accompanying the document Communication From the Commission Rethinking Education: Investing in Skills for Better Socio-Economic Outcomes. European Commission, SWD(2012) 372 final, Strasbourg, 20.11.2012.
14.Mierzwa, J. (2006). Podstawy traktatowe polityki edukacyjnej Unii Europejskiej – ich ewolucja i perspektywy. Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 1 (1), 11–22.
15.Monitor kształcenia i szkolenia 2015. Polska (2015). Luksemburg: Komisja Europejska, Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
16.Pawlak, R. (2004). Polska reforma oświaty a europejska polityka edukacyjna. Studia Europejskie, 3, 101–121.
17.Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: PWN.
18.Presidency Conclusions, Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. European Parliament. Pobrane z; http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm (15.03.2016).
19.Program Kapitał Ludzki. Informacje dotyczące postępów w realizacji Programu Kapitał Ludzki 2007–2013. Portal Funduszy Europejskich. Pobrane z: https://www.efs.20072013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania (15.02.2016).
20.Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.07.2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Dz.Urz. UE L 210 z 31.07.2006.
21.Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.07.2006 w sprawie Europejskiego Funduszu
22.Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999. Dz.Urz. UE L 210 z 31.07.2006.
23.Sprawozdanie Komisji Europejskiej „Postępy w realizacji celów lizbońskich w dziedzinie kształcenia i szkolenia – wskaźniki i poziomy odniesienia, 2010/11”. Bruksela 19.04.2011. pobrane z; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-488_pl.htm (8.02.2016).
24.Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Dynamiczna Polska 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 15.01.2013. M.P. z 13.02.2013, poz. 73.
25.Strategia rozwoju edukacji na lata 2007–2013 (2005). Warszawa: MENiS.
26.Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 18.06.2013. M.P. z 7.08.2013, poz. 640.
27.Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 26.03.2013. M.P. z 16.05.2013, poz. 378.
28.Strategia Rozwoju Kraju 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 25.09.2012. M.P. z 22.11.2012, poz. 882.
29.Strategic Framework – Education & Training 2020. European Commission. Pobrane z: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm (15.03.2016).
30.Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 (wersja 3.16) (2014). Warszawa: MIiR.
31.Traktat amsterdamski. Dz.U. UE C 340 z 10.11.1997.
32.Traktat nicejski. Dz.U. UE C 80 z 10.03.2001.
33.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana). Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
34.Traktat o Unii Europejskiej (traktat z Maastricht). Dz.U. UE C 191 z 29.07.1992.
35.Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. Dz.U. UE C 310 z 16.12.2004.
36.Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską w wersji Traktatu Amsterdamskiego. W: A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (oprac.), Dokumenty europejskie (s. 101–120). T. 3. Lublin: Morpol.
37.Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Dz.Urz. UE L 394 z 30.12.2006.
38.Zgliczyński, W. (2010). Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Studia Biura Analiz Sejmowych, 2 (22). Pobrane z: www.bas.sejm.gov.pl (15.12.2013).